PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Twórczość osób niepełnosprawnych

w Suwałkach

 

    Pod nazwą Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zorganizowało w dniu 25 września 2017 r.  już po raz  kolejny uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, na który przysłano prace z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    W spotkaniu, które odbyło się w pięknej auli Szkoły Muzycznej I II Stopnia w Suwałkach, uczestniczyło wielu znakomitych gości: m. in. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, obecni byli przedstawiciele starostwa, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, sponsorzy oraz oczywiście działacze i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

    Na ręce prezes suwalskiego oddziału TPD Lilianny Anny Zielińskiej, gospodyni wydarzenia, przekazano gratulacje, wiele słów uznania za inicjatywy podejmowane na rzecz dzieci, w tym również osób niepełnosprawnych, wręczono kwiaty. Ciepłe słowa skierowano również do Hanny Suchockiej kierującej Warsztatami Terapii Zajęciowej TPD w Suwałkach. 

    Dziękowano rodzinom osób niepełnosprawnych za ich trud, opiekę, serce i działania integracyjne, dzięki którym przełamywane są bariery międzyludzkie, środowiskowe, architektoniczne i inne.

    Wiceminister Jarosław Zieliński, gratulując laureatom konkursu, mówił o pozytywnych zmianach zachodzących w społeczeństwie w stosunku do osób niepełnosprawnych. Jest wśród nich wiele osób uzdolnionych i utalentowanych, czego dowodem są ich prace plastyczne oraz inne formy artystycznego wyrazu prezentowane dzięki zorganizowaniu konkursu.

    W duchu podziwu dla umiejętności osób niepełnosprawnych wypowiadali się również inni zaproszeni goście. Wojewoda B. Paszkowski, podkreślił, że trzeba wspierać działania na rzecz osób niepełnosprawnych, aby mogły rozwijać swoje uzdolnienia i pasje. Prezydent C. Renkiewicz powiedział, że cieszy się, iż są ludzie, którzy zajmują się osobami niepełnosprawnymi i potrafią pokonywać rozmaite bariery w kontaktach z nimi. Podziękował również Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Suwałkach za zaangażowanie i podejmowane wysiłki w pracy  dla ich dobra. Z kolei ksiądz Wojciech Śliwczyński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha, mówił o wartościach rodziny, prawach do życia wszystkich dzieci.

    Jolanta Szklarska, dyrektor biura z Zarządu Głównego TPD, przypomniała, że wkrótce stowarzyszenie będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia, a jednym z ważnych osiągnięć Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest działalność kół opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych czy prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

    O wysokich walorach artystycznych nadesłanych prac mówił prof. Andrzej Strumiłło, przewodniczący jury konkursowego, podkreślając także wielki wkład i zaangażowanie instruktorów i opiekunów, którzy, na co dzień pracują z ich autorami.

Galeria

Wspiera nas:

 

 

 

 

systemy CMS hosting Totum