PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Ośrodek TPD Helenów

część II

(2002 – 2016)

W dniu 12 października 2002 roku Ośrodek TPD Helenów obchodził uroczyście 80-lecie swego istnienia. Jeszcze w tym samym roku nastąpiły zmiany w organizacji i zarządzaniu Ośrodkiem. Zarząd Główny TPD powołał zespół, którego zadaniem było utworzenie placówki zrzeszającej wszystkie podmioty znajdujące się na terenie „Helenowa”.

Z początkiem roku 2003 ZG TPD rejestruje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. W skład Centrum weszły: Specjalny Ośrodek TPD „Helenów”, Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju. Wszystkie te placówki współpracują ze sobą w zakresie rehabilitacji, edukacji, opieki, diagnozy i terapii. Nadrzędnym celem Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w różnym stopniu: z autyzmem, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku ze zwiększającą się stale ilością dzieci niepełnosprawnych, zaistniała konieczność udoskonalenia całej infrastruktury, aby usprawnić ich przemieszczanie się w budynkach a także na zewnątrz. Powstają nowe trasy łączące szkoły z internatem
i budynkiem „Zdrowie”. Poza tym wykonano elewację budynku, z dociepleniem. Zaadaptowano łazienki i dokonano podziału sal dla terapii. Odnowiono pomieszczenia sal internatowych. Zainstalowano dwie windy.

            Z okazji Dnia Dziecka, podczas uroczystych obchodów 80 – lecie Ośrodka, głównej alei Helenowa nadano imię Tomasza Arciszewskiego.

            Z nowym rokiem szkolnym została uruchomiona hipoterapia. Z budynków gospodarczych - po przebudowie - powstały boksy dla koni, siodlarnia oraz pomieszczenia dla hipoterapeutów.

            We wrześniu 2003 roku – w wyremontowanym budynku - rozpoczyna swą działalność również Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące, którym zarządza p. dyr. Dorota Myślińska. Młodzież licealna zakłada Ośrodkowy Klub Europejski. W związku z problemami - z jakimi borykają się absolwenci Gimnazjum, którzy nie mając żadnych możliwości kontynuowania rehabilitacji i edukacji (szczególnie z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym) - p. B. Prasał zakłada Klub Absolwenta. Z ogromną radością, do dnia dzisiejszego, codziennie przyjeżdżają do niego nasi byli podopieczni z różnych, nawet oddalonych o 30 km miejscowości.

            W ramach doskonalenia terapii z dzieckiem niepełnosprawnym została także utworzona pracownia arteterapii.

            „Helenów” od początku swojego istnienia przechodził różne okresy koniunktury, które były mniej lub bardziej sprzyjające. Rok 2007 należy do najtrudniejszych w jego historii, ponieważ nastąpiło wówczas zachwianie sytuacji finansowej, a co za tym idzie, stabilnej płynności finansowej placówki. Na skutek źle przygotowanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie otrzymaliśmy oczekiwanych środków. Również brak rejestracji Ośrodka, jako Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej spowodowało cofnięcie dotacji, a zatem i zagrożenie upadłością „Helenowa”.

            Po wielu bardzo trudnych staraniach, udaje się zarejestrować Ośrodek, jako Pozaszkolną Placówka Specjalistyczna TPD, będącą autonomiczną jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” i uzyskać dofinansowanie. Uczyniliśmy to w celu zapewnienia dotychczasowych form opieki wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego niekorzystającym z całodobowego pobytu w tym Ośrodku Placówka uzupełnia edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne działania szkoły oraz umożliwia swoim wychowankom korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych na terenie Centrum.

            Trudna sytuacja spowodowała, że zmobilizowaliśmy wszystkie siły do przywrócenia płynności finansowej. Rozpoczął się czas poszukiwania sponsorów, ludzi dobrego serca, darczyńców, którzy pomogliby wybrnąć z patowej sytuacji. Nawiązaliśmy współpracę z fundacjami oraz firmami, które zainteresował się naszą ciężką sytuacją i zaoferowały pomoc. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zwrócił się do nas biznesmen Pan Konrad Wojterkowski, który wraz z firmą MCSI przekazał darowiznę w wysokości 250 000 zł na pokrycie zadłużeń Helenowa. Ponadto Totalizator Sportowy zorganizował zakłady specjalne. Dzięki tej akcji uzyskaliśmy środki w wysokości 292.532,67 zł, które zostały przeznaczone na zakup samochodu Renault z kompletnym wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych.

            Ważnym wydarzeniem była wizyta Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, która złożyła gratulacje pracownikom za ogromne zaangażowanie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poznała nasze kłopoty związane z trudną sytuacją finansową.

            Nawiązaliśmy kontakt ze Stowarzyszeniem Promocji Wolontariatu w celu pozyskiwania wolontariuszy z różnych krajów. I tak, już od września 2004 roku gościliśmy czwórkę młodych ludzi, którzy rozpoczęli pomaganie naszym wychowankom we wszystkich codziennych zmaganiach. Przeważnie są to studenci z Unii Europejskiej, ale zdarzają się nawet z odległych krajów takich jak Peru i Ghana. Wolontariat ten przynosi nam spore korzyści, ponieważ nasi uczniowie doskonalą język angielski, poznają kulturę tych narodów.

            W tym samym roku Telekomunikacja Polska funduje Ośrodkowi plac zabaw i instaluje dwa telefony „do mamy”, z których w każdej chwili, nieodpłatnie wychowanek może zadzwonić do domu i porozmawiać z bliskimi.

            W związku z ogromnymi kłopotami z odśnieżaniem i utrzymaniem w kulturze tak ogromnego terenu zakupiliśmy traktor. Ciągnikiem tym wykonujemy także prace polowe, przewozimy materiały budowlane i inne.

            Poprawiliśmy komunikację dzieci na terenie Ośrodka. Zbudowaliśmy rampę umożliwiającą łatwe i bezpieczne dotarcie dzieci na rehabilitacje do budynku „Zdrowie”. Dojazd do rampy ufundował nam klub Rotary Sobieski o długości 60 m. Ponadto wyposażył salę komputerową Ośrodka.

            Uzupełniając usługi edukacyjno - rehabilitacyjne, zarejestrowaliśmy nową placówkę przedszkolną, która z dniem 1 września 2012 rozpoczęła działalność. Równocześnie trwały też  prace nad przygotowaniem projektu rozbudowy bazy edukacyjnej Centrum TPD „Helenów” przez modernizację i  połączenie budynku dotychczasowego Kolegium z budynkiem szkół powszechnych na potrzeby Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Liceum Ogólnokształcącego oraz Sali Sportowo-Widowiskowej. Po uzyskaniu środków i spełnieniu wszystkich formalności budowa ruszyła jesienią 2012 roku.

            Doskonaląc warsztat pracy w terapii dziecka niepełnosprawnego z pomocą firmy „Prologis” i Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego powstaje Mini ZOO, w którym zamieszkały lamy, owce, kozy, króliki, gołębie, ozdobne kury. W tym czasie firma S.C. Jonson drenuje padok do zajęć hipoterapii.

            RWE – Stoen grodzi pastwisko dla koni, maluje ogrodzenia, uczestniczy w 70% w zakupie Volksvagena - busa do przewozu dzieci i innych osób związanych z funkcjonowaniem placówki.

            Z pieniędzy otrzymanych z Fundacji Lecha Wałęsy  dokonaliśmy cały szereg reperacji budynków, pokryć dachowych i elewacji .

            Zdecydowanie polepszyliśmy warunki do prowadzenia wszystkich podstawowych i specjalistycznych zajęć – w tym dla uczniów szkół przysposobienia do pracy i liceum.

 

            Kolejnym krokiem - na drodze podnoszenia standardów dla dzieci niepełnosprawnych – były czyny firm: „Lidl Polska”, która ufundowała parking na 50 samochodów oraz „Mabau”, która dokonała rewitalizacji drogi biegnącej przez cały Ośrodek.

            Upiększając krajobraz Helenowa przeprowadziliśmy rekultywację wokół stawu, posadziliśmy krzewy ozdobne i konserwujemy tereny zielone.

            Nieustannie doskonalimy, remontujemy, ulepszamy, poprawiamy, adaptujemy tak, by nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i mogli realizować zamierzone cele.

 

Prezentacja placówek działających na terenie Centrum Rehabilitacji ,

 Edukacji i Opieki TPD „Helenów”:

 

Przedszkole Specjalne TPD im. Lady Sue Ryder.

            W tej placówce dzieci w godz. od 7.00 do 17.00 spędzają czas pożytecznie, w atmosferze pełnej serdeczności, w poczuciu bezpieczeństwa, komfortu i wygody. Nabierają wprawy w podstawowych czynnościach samoobsługowych i porządkowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne. Duży nacisk kładziony jest na wieloprofilową terapię i rehabilitację. Połączenie tradycyjnego, dziennego pobytu tych dzieci w przedszkolu z dużą ilością specjalistycznych zajęć i rehabilitacji sprawia, że jesteśmy jedyną tego rodzaju placówką w kraju. Dziecko, kończąc edukację przedszkolną, ma zagwarantowaną możliwość kontynuacji nauki w naszym Ośrodku.

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 95.

            W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa nr 244 i Gimnazjum nr 111.

Szkoły te uwzględniają zróżnicowane możliwości i potrzeby intelektualne, percepcyjne
i ruchowe swoich uczniów. Zapewniają:

            - indywidualizację procesu nauczania,

            - pracę w małych zespołach klasowych,

            - wykwalifikowaną kadrę (wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają

            - przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym),

            - obecność asystenta nauczyciela w każdej  klasie,

            - zajęcia ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem, logopedą),

            - dostosowanie sposobu przekazania wiedzy do zróżnicowanych możliwości i potrzeb naszych uczniów,

            - salę doświadczenia świata,

            - salę komputerową,

            - dostosowanie systemu komunikacji do możliwości ucznia (symbole PCS, gesty Makaton, komunikatory, książki do komunikacji),

            - zajęcia wychowania fizycznego na basenie dla wszystkich klas,

            - możliwość przedłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o rok.

Po ukończeniu gimnazjum część uczniów może kontynuować naukę w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Ośrodka.

 

Liceum Ogólnokształcące

            Od września 2003 roku na terenie Ośrodka funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące TPD, które od 2015 roku nosi im. Stanisława Tułodzieckiego. Jego uczniami jest młodzież z niepełnosprawnością ruchową, posiadająca orzeczenie do kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym.

            Licealiści mają zapewnioną:

  • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistyczną pomoc,
  • indywidualne podejście do ucznia,
  • warunki organizacyjne, metody i formy pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia,
  • przyjazną, bezstresową atmosferę w  małych klasach (do 10 osób),
  • bogatą ofertę edukacyjną: pierwszy język obcy – angielski, drugi język obcy: rosyjski; przedmioty o rozszerzonym zakresie: język polski, historię i wiedzę o kulturze; mobilną pracownię komputerową z dostępem do internetu.

Działania edukacyjno – wychowawczo - terapeutyczne w szkole rozumiane są, jako jeden z elementów całościowej rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością i oparte są na wzmacnianiu, wspieraniu, wspomaganiu oraz usamodzielnianiu ucznia. Zajęcia dydaktyczne dostosowane są do możliwości i potrzeb młodzieży. Programy nauczania i podręczniki dobrane są pod kątem możliwości percepcyjnych i motorycznych uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Nauczyciele stosują odpowiednie formy i metody pracy, modyfikują treści programowe, a także regulują czas potrzebny na zrealizowanie poszczególnych tematów. Właściwe zorganizowanie warunków pracy umożliwia uczniom efektywniejsze korzystanie z lekcji. Część uczniów przystępuje do egzaminu maturalnego, który przebiega w warunkach dostosowanych do możliwości ucznia. W klasie oprócz nauczyciela pracuje również asystent.

            We współpracy z Fundacją Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”, w Liceum realizowany jest program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

            Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

            Jest to szkoła niepubliczna dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze sprzężoną niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcjami narządów ruchu. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa trzy lata. W razie uzasadnionej potrzeby, organ prowadzący może wyrazić zgodę na wydłużenie etapu edukacyjnego o jeden rok.

            Szkoła realizuje program kształcenia ogólnego na odpowiednich poziomach, zgodnie z podstawą programową ustaloną dla tego typu szkoły. Organizuje zajęcia przysposabiające do pracy, dostosowane do predyspozycji i możliwości uczniów. Ponadto zapewnia uczniom udział w zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych, terapii zajęciowej, terapii przez muzykę, edukacji kulturalnej, hydroterapii, w zajęciach sportowych oraz pełną wieloprofilową rehabilitację. Przy wydłużonym cyklu kształcenia, o jeden rok, obowiązujący program nauczania może być rozłożony na cztery lata.

            Głównym celem pracy szkoły jest przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego życia, do podejmowania ról społecznych typowych dla osób dorosłych oraz do jak najpełniejszej integracji ze społeczeństwem.

            Kształcenie obejmuje:

  • kształcenie ogólne, umożliwiające utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy - rozumiane, jako kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
  • przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą,
  • uczenie wykonywania różnych prac, w tym samoobsługowych, porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku, na wolnym lub chronionym rynku pracy.

             Podstawą kształcenia w szkole są zintegrowane programy edukacyjno- terapeutyczne oraz programy przysposobienia do pracy uwzględniające indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne i percepcyjne uczniów. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny (IPET). Indywidualne programy edukacyjne opracowywane są przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

            Program przysposobienia do pracy, opracowany dla danego oddziału, opisuje wszystkie działania szkoły przygotowujące ucznia do podejmowania pracy, a w szczególności w następujących dziedzinach: czynności samoobsługowe, wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich, gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, elementy bukieciarstwa, elementy tkactwa, elementy szycia ręcznego, maszynowego, sporządzanie i wydawanie posiłków, prace w szatni, pakowanie różnych przedmiotów, elementy dziewiarstwa, ceramika.

 

Klub Absolwenta

            Uczestnikami zajęć w Klubie są absolwenci szkół Ośrodka TPD „Helenów” a także innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu realizowanego przez Klub jest wsparcie osób niepełnosprawnych, dążących do usamodzielniania się i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Realizowany jest przez udzielanie kompleksowej, indywidualnie dostosowanej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji, doradztwa i aktywizacji. Uczestnicy mają możliwość: nauki i treningu samoobsługi podczas pobytu w mieszkaniu treningowym, usamodzielniania się podczas praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności społecznych m. in. podczas wyjść treningowych, uczestniczenia w kursach zawodowych, samoobrony, pracy, jako wolontariusze na rzecz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Zespół instruktorów i terapeutów Ośrodka tworzą specjaliści posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi: psycholodzy, pedagodzy, socjolog, rehabilitanci, wspierani przez asystentów i wolontariuszy. Pomoc obejmuje wielokierunkowe działania w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, rehabilitacji, konsultacji indywidualnych, warsztatów autoprezentacji, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie zajęć tematycznych i kursów zawodowych (komputerowych, plastycznych, redakcyjnych, kulinarnych itp.).

 

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy TPD „Helenów”

            Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy TPD „Helenów” posiada Internat, który jest miejscem zamieszkania, pracy nad sobą oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (podczas pięcio i siedmiodniowego pobytu) z terenu całej Polski, uczących się w szkołach: podstawowej, gimnazjum, liceum i przysposabiającej do pracy.

            Obecnie przebywa w Ośrodku ponad 60 wychowanków z różnorodnymi niepełnosprawnościami spowodowanymi głównie zespołem mózgowego porażenia dziecięcego oraz innymi uszkodzeniami OUN. Pobyt w Ośrodku służy wdrażaniu do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na miarę ich możliwości. Praca wychowawcza zakłada kształtowanie właściwych postaw współżycia społecznego, prawidłowego postrzegania siebie oraz umożliwia naukę własną. Czas pobytu w internacie traktowany jest, jako terapia kompleksowa. Obok ćwiczeń rehabilitacyjnych wychowankowie maja możliwość uczestnictwa w zajęciach: muzycznych, kulinarnych, plastyczno - manualnych, czytelniczych, relaksacyjnych, usamodzielniających oraz w zajęciach specjalistycznych. Dzieci uczestniczą w wielu imprezach ( dyskotekach, konkursach, przeglądach). Wyjeżdżają do teatrów, kin, muzeów, na kręgielnie oraz na wycieczki krajoznawczo- turystyczne.

            Program wychowawczo-terapeutyczny skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Praca wychowawcza zakłada kształtowanie właściwych postaw współżycia społecznego, prawidłowego postrzegania siebie i swoich możliwości, oraz umożliwia naukę własną. Atmosfera życzliwości, akceptacji i zrozumienia problemów i potrzeb przy jednoczesnym stałym stawianiu wymagań, sprzyja dojrzewaniu i podejmowaniu nowych wyzwań przez naszych wychowanków. Wszyscy uczą się w warunkach naturalnych, akceptowanych społecznie zachowań, takich jak poszanowanie innych czy tolerancja. Wiele czasu zajmują rozmowy dotyczące problemów dorastania, własnych ograniczeń i radzenia sobie w życiu ze stresem. Uczymy współżycia w grupie, sposobów spędzania czasu wolnego, samorządności. Opiekę nad wychowankami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra. Personel pomocniczy stanowią asystenci. Korzystamy także z pomocy wolontariuszy krajowych i zagranicznych. Uczestniczymy w wielu programach, które dofinansowują nasze działania np. z PFRON-u, Urzędu Miasta Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Naszych gości zawsze poruszają uśmiech na twarzach wychowanków, bezpośredniość w kontakcie z opiekunami, radość i spontaniczność naszych podopiecznych.

 

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, działającą od stycznia 2008 roku, jako jednostka organizacyjna Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. Przejęła grupę wychowanków niekorzystających z całodobowej opieki Ośrodka.

W Placówce organizujemy zajęcia - w systemie od poniedziałku do piątku - w godzinach pozaszkolnych. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze. Obecnie mamy siedemdziesięciu czterech wychowanków z Warszawy i okolic, są to osoby z różnymi zespołami neurologicznymi, z różnym stopniem niepełnosprawności zarówno ruchowej jak i intelektualnej.  Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego. Wsparciem obejmujemy uczniów szkół: podstawowej, gimnazjum, liceum i szkoły przysposabiającej do pracy, działających na terenie „Helenowa”.

W każdej grupie opiekę sprawuje wychowawca - wykwalifikowany specjalista, pomagają mu asystenci i wolontariusze.

W PPS organizujemy naszym podopiecznym czas wolny, wykorzystując codzienne kontakty do rozwoju aktywności społecznej. Uczymy się razem bawić, wspólnie działać a przede wszystkim ze sobą rozmawiać.  Podczas zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych dbamy o uspołecznienie w grupie rówieśniczej, jak również wspieramy w wejściu w otwarte środowisko.

Realizujemy zajęcia stałe z zakresu rehabilitacji funkcjonalnej oraz zajęcia okresowe - rehabilitacji aktywnej. Ćwiczymy ubieranie się, jedzenie, toaletę, rozwijamy komunikację alternatywną. Organizujemy wyjścia treningowe, które pozwalają przećwiczyć w terenie zdobywane, na co dzień umiejętności. Wspieramy naukę własną i realizujemy zajęcia uzupełniające i poszerzające wiedzę, konkursy tematyczne oraz zajęcia z wykorzystaniem komputera.

Okresowo realizujemy programy w zakresie wiedzy o samym sobie, swoich możliwościach i ograniczeniach, o specyfice swojej niepełnosprawności. Doskonalimy umiejętność akceptacji tych ograniczeń, wyrażania próśb, zadbania o swoje potrzeby, podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, jak również dostrzegania innych, empatii, współpracy, przy jednoczesnym stawianiu granic i asertywności.

 W zakresie wychowania, wdrażamy do troski o najbliższe otoczenie, poprzez czynności porządkowe i dekoracyjne.

Organizujemy zajęcia Samorządu Wychowanków, w ten sposób uczymy sprawczego działania, podejmowania własnych inicjatyw, aktywności społecznej oraz konsekwencji w dążeniu do celu. Budujemy poczucie odpowiedzialności. Stworzyliśmy skrzynkę uwag i wniosków, aby wszyscy wychowankowie mogli wpływać, na jakość pracy placówki.

W miarę możliwości tworzymy dodatkową bazę zajęć i oddziaływań terapeutycznych takich jak: muzykoterapia, choreoterapia, arteterapia, zajęcia teatralne, biblioterapia, zabawa i ruch. Na zajęciach kulinarnych wychowankowie przygotowują przeróżne smakołyki, wtedy to mogą kroić, smarować, mieszać i zagniatać - to jedna z ich ulubionych aktywności. Ogromną radością dla nich jest później częstowanie swoimi wytworami i opowiadanie o tym, co i jak wykonali. Doskonalimy zdolności wychowanków i rozbudzamy u nich nowe pasje. Motywujemy do udziału w konkursach, przeglądach i akcjach promujących aktywność osób z niepełnosprawnością

            Znacznie trudniejszym zadaniem w drodze do samodzielności jest reprezentowanie placówki w imprezach zewnętrznych. Wychowankowie najpierw uczą się sprostać stawianym im zadaniom w ramach konkursu, następnie uświadamiamy im, że swoją postawą świadczą o miejscu, które reprezentują. Aby wzmocnić oddziaływania, kompleksowo usamodzielniamy wychowanków, wspierając również najbliższe osoby z ich otoczenia. Organizowaliśmy dla rodziców i opiekunów: grupy wsparcia, warsztaty szkoleniowe z zakresu SI, seksualności osób niepełnosprawnych, interwencji kryzysowej oraz terapię dla rodziny w celu radzenia sobie w sytuacjach trudnych i traumatycznych.

Razem z wychowankami planujemy wyjścia i wyjazdy w bliższym i dalszym otoczeniu, wtedy to uczymy ich przezwyciężać wszelkie bariery: zarówno te społeczne jak i architektoniczne. Organizujemy wycieczki, które pozwalają na zdobywanie nowych umiejętności i transfer umiejętności już nabytych.

W placówce organizujemy imprezy wynikające z kalendarza: Ślubowanie, Andrzejki, Mikołajki, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Bale i Dyskoteki. Wiosną na helenowskiej scenie (od 2008 r.) organizujemy konkurs piosenki dla osób niepełnosprawnych „Zieloną Estradę”. Gościmy grupy podopiecznych z wielu warszawskich placówek specjalnych. Obecni świetnie się bawią, a nasi wychowankowie mają okazję sprawdzić się w odpowiedzialnej roli gospodarzy.

Przy ogromnym zaangażowaniu i życzliwości całej kadry, podejmujemy codzienny trud i pracę po to, aby nasi wychowankowie stawali się „krok po kroku” niezależnymi osobami, stanowiącymi o sobie na miarę swych możliwości w drodze ku samodzielności.


Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej od 1999 roku posiada status placówki medycznej. Obecnie NR ZOZ jest oddziałem dziennej rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację. Oddział swoją opieką obejmuje wszystkich podopiecznych Centrum, a także pacjentów z zewnątrz.

Zajęcia odbywają się według programów opracowanych indywidualnie dla każdego pacjenta, dobór metod i form uzależniony jest od potrzeb dziecka i zaleceń lekarskich.

Rodzaje terapii w NR ZOZ-ie to:

            Fizjoterapia z wykorzystaniem metod N DT - Bobath,

            PNF, neuromobilizacje, Mc Kenzie, kinesiotaping, i inne,

            Integracja Sensoryczna,

            Terapia psychologiczna,

            Terapia logopedyczna,

            Arteterapia,

            Muzykoterapia

            EEG- Biofeedback,

            Hydroterapia,

            Hipoterapia.

            Kadra N R ZOZ-u składa się z : lekarzy specjalistów w rehabilitacji medycznej (2), pielęgniarek (2), fizjoterapeutów (14), psychologów (7), logopedów (3), artterapeuta (1), muzykoterapeutów (2).

            Wszyscy specjaliści posiadają udokumentowane wykształcenie z zakresu metod usprawniania dzieci, posiadają międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich wysokie kwalifikacje. Stale wzbogacają swój warsztat pracy uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach. Wielu z nich ma ukończone studia podyplomowe a jedna fizjoterapeutka posiada stopień naukowy.

            W celu usprawniania i nabywania samodzielności naszych podopiecznych NR ZOZ posiada:

           - 5 w pełni wyposażonych sal rehabilitacyjnych - w tym sale do prowadzenia ćwiczeń z niemowlakami oraz 1 salę do terapii SI rekomendowaną przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, w której znajdują się przyrządy wykorzystywane w prowadzeniu specjalistycznej terapii;

            -  gabinet lekarski;

            - gabinety do terapii psychologicznej, logopedycznej, muzykoterapii, arteterapii, wszechstronnie wyposażone do prowadzenia wieloprofilowej rehabilitacji;

            - pomieszczenie ze sprzętem do hydromasażu.

            Na terenie N R ZOZ-u są także gabinety do terapii Tomatisa, terapii Johansena, terapii EEG - Biofeedback. Sale rehabilitacyjne oraz gabinety terapeutyczne są przyjazne i przystosowane do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

 

            Od momentu powołania Centrum TPD “Helenów”, jako instytucji skupiającej wszystkie placówki działające na terenie “Helenowa”, tj. od roku 2003, można było mieć nadzieje, że zaczyna się nowy, dobry czas dla placówki. Powstają wtedy wymieniane LO oraz Klub Absolwenta. W tym nowym okresie dla “Helenowa” pojawia się też moment próby, bowiem 4 lata później placówka popada w ciężką sytuację finansową skutkującą zachwianiem płynności finansowej i długami. Jednak od czasu szczęśliwego przezwyciężenia tych trudności, przy wydatnej pomocy przyjaciół z zewnątrz, zaczyna dziać się naprawdę lepiej. Następują kolejne remonty i modernizacje, m. in. hipoterapii, szkół, a wspaniałym uwieńczeniem tych działań jest oddanie modelowego przedszkola specjalnego i finalizowanie w roku bieżącym kompleksu szkół wraz z salą sportowo-widowiskową. Mając uznanie i zadowolenie z widocznych efektów zarówno ze strony instytucji wspierających, jak i sponsorów oraz przyjaciół nie chcemy poprzestawać na powyższym.

           

            W roku obecnym, dobiegającym już końca, roku 2016 udało się sfinalizować bardzo istotne dla „Helenowa” przedsięwzięcia. W skali modernizacji i idących za tym oszczędności dla całego Centrum, należy wymienić doprowadzenie zewnętrznej sieci ciepłowniczej przez firmę Veolia Energia Warszawa i wykonanie oraz odebranie w tym roku dwóch dużych węzłów cieplnych, w obydwu kotłowniach placówki. Węzły zostały wykonane za środki zgromadzone przez Centrum i tym samym są jego własnością.

            W skali potrzeb poszczególnych placówek, wielkim osiągnięciem było wybudowanie i zakończenie na wiosnę tego roku 120-metrowej sali rehabilitacyjnej na potrzeby helenowskiego NRZOZ-u. Projekt budowlany zakładał także zmodernizowanie węzła sanitarnego obejmującego 4 sanitariaty, a także przygotowanie pomieszczeń na potrzeby hydroterapii i siłowni. Całość przedsięwzięcia budowlanego okazała się możliwa dzięki ponownemu (wcześniej przedszkole) wsparciu ze strony Fundacji Sue Ryder. Dzięki środkom uzyskanym od PZU, hydroterapia została wyposażona równocześnie w komplet trzech specjalistycznych wanien.

            W gestii komunikacyjnej, w celu poprawy ruchu wewnętrznego, głównie dowozu naszych podopiecznych, została zbudowana dodatkowa droga dojazdowa od ul. Hafciarskiej do podjazdu przed internatem. Stało się to możliwe dzięki wsparciu ze strony firmy Diagnos.

            Zmodernizowana została także helenowska kuchnia. Prace objęły część elektryki, a przede wszystkim wykonanie kompletnej wentylacji wraz z nową centralą wentylacyjną, kanałami, okapami oraz nagrzewnicą. Wszystkie te urządzenia odpowiadają obecnym, nowoczesnym wymogom i standardom, znacząco podnoszą komfort pracy pań kucharek. Modernizacja ta nie byłaby możliwa bez zaangażowania firmy Super Drob, która pokryła znaczącą większość wydatków.

            Bazując na nowoczesnej infrastrukturze, mając dalsze idee i ambicje, mamy nadzieję znów nowatorsko, w skali całego kraju, prowadzić kompleksowe działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zbigniew Drzewiecki