PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny otrzymało dofinansowanie na realizację projektu:

Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wieloprofilową rehabilitację – funkcjonalną i społeczną w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON w latach IV 2018- III 2021 na podstawie umowy nr ZZB/000463/BF/D z dnia 27.12.2017 r.

Projekt realizowany będzie na terenie placówki TPD – Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów. ul. Hafciarska 80/86, 04-725 Warszawa

 

Cel projektu:

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów projektu) w trakcie projektu i po jego zakończeniu poprzez nabycie przez beneficjentów kompetencji i umiejętności niezbędnych do zwiększania ich samodzielności. Cel osiągnięty będzie w wyniku prowadzenia wieloprofilowej rehabilitacji funkcjonalnej i społecznej realizowanej poprzez różne formy zajęć terapeutycznych. Samodzielność rozumiana jest jako:

zdolność do realizacji (wykonywania) różnych zadań (czynności), ale także umiejętność kierowania własnym postępowaniem, stawianie sobie samemu celów i zadań, obieranie własnych dróg
i sposobów działania a także podejmowanie decyzji dotyczących własnej osoby.

 

Beneficjenci

Beneficjenci ostateczni zadania to 105 osób niepełnosprawnych ruchowo lub/i intelektualnie
z dodatkowymi dysfunkcjami sprzężonymi. Zrekrutowani z grupy podopiecznych placówek wchodzących w skład CREiO TPD Helenów.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, harmonogramu projektu dostępne są na stronie internetowej CREiO TD „Helenów”: www.helenow.pl, a także u koordynatora projektu – kontakt poprzez sekretariat CREiO tel. 228121018

 

Formy wsparcia

- Fizjoterapia (fizjoterapia, zajęcia SI lub aktywna rehabilitacja)

Głównym celem (efektem) zastosowania fizjoterapii jest poprawa lub utrzymanie stanu ruchowego i sprawności u beneficjentów oraz wypracowanie niezbędnych technik manualnych, wzorców ruchowych w codziennym funkcjonowaniu.

Celem rehabilitacji wykorzystującej Integrację Sensoryczną jest dostarczenie takiej ilości odpowiednich bodźców sensorycznych, przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych, aby dać możliwość prawidłowej pracy centralnego układu nerwowego, co daje  poprawę funkcjonowania beneficjenta w życiu codziennym, wykonywanych czynnościach i tym samym wpływa na zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone metodą aktywnej rehabilitacji pod kątem usprawniania w czynnościach dnia codziennego, a więc samoobsługi i prawidłowej, ergonomicznej lokomocji służą do opanowania samodzielności w aspekcie funkcjonalnym i własnej sprawczości.

 

 

- Terapia psychologiczna

Celem (efektem) tej formy wsparcia jest rozwój sfery psychicznej u niepełnosprawnych beneficjentów, co umożliwi im zwiększenie samodzielności we własnym  życiu.

Poprawa funkcjonowania psychicznego zawiera oddziaływanie na funkcjonowanie społeczne, edukacyjne, emocjonalne i uzyskiwana jest poprzez nabywanie nowych kompetencji i umiejętności

 

- Pracownia Życia Codziennego

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności poprzez oddziaływania psychologiczne, edukacyjne i treningowe, które wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

- Audiowizualna Stymulacja Mózgu EEG Biofeadbeck

Celem tej formy wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania mózgu, co przyczyni się do wykorzystania jego potencjału i przełoży się na większą samodzielność beneficjenta w wielu aspektach jego funkcjonowania.

 

- Stymulacja audio-psycho-lingwistyczną metodą Tomatisa

Celem tej formy wsparcia jest podniesienie poziomu funkcjonowania beneficjentów, co korzystnie wpłynie na ich samodzielność, poprzez: usprawnienie percepcji  słuchowej,  podniesienie poziomu uwagi słuchowej, podniesienie zdolności do  koncentracji uwagi słuchowej, poprawienie jakości
i sposobu komunikacji, usprawnienie pamięci i spostrzegawczości słuchowej.

 

- Zajęcia wspomagające komunikowanie się – AAC

Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych beneficjentów, którzy z powodów poważnych zaburzeń mowy nie są w stanie komunikować się z otoczeniem, a dzięki nabyciu umiejętności alternatywnego komunikowania się będą mogli podejmować dialog.

 

- Zajęcia logopedyczne

Celem tej formy wsparcia jest nabywanie i usprawnianie kompetencji komunikacyjnych oraz mowy werbalnej, co przyczyni się do zwiększenia samodzielności beneficjentów.

 

- Hydroterapia (zajęcia na basenie)

Cele, jakie zostaną osiągnięte u beneficjenta dzięki zastosowaniu tej formy wsparcia to

przede wszystkim wzrost samodzielności uwarunkowany polepszeniem sprawności ruchowej, układu oddechowego, kondycji fizycznej i psychicznej.

 

- Zajęcia ogólnousprawniające

Główny cel (efekt) tej formy wsparcia to zwieszenie samodzielności osób niepełnosprawnych - beneficjentów poprzez wzmacnianie ich aktywności i umiejętności zadbania o swoją kondycję fizyczną, w tym aktywność fizyczną wykonywaną w czasie wolnym (sport).

 

- Zajęcia z elementami muzykoterapii

Głównym celem (efektem) tej formy wsparcia jest rozwój samodzielności beneficjentów poprzez integrację sfery fizycznej i psychicznej, poprawę koordynacji ruchowej i rozwój samoświadomości.

 

- Zajęcia z elementami arteterapii

Cel (efekt) tej formy wsparcia to zwiększenie samodzielności w zakresie manualnym, twórczym oraz komunikacji, a także zwiększenie sprawności w zakresie motoryki małej.

 

- Zajęcia z elementami teatroterapii

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych i intelektualnych w kontakcie ze sztuką, które wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności
i samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

- Zajęcia z elementami biblioterapii

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności poprzez kontakt z wartościami zawartymi w literaturze, które wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności i ukształtowania prawidłowych postaw.

 

- Hipoterapia

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności poprzez ćwiczenia w kontakcie z koniem, których efekty wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

- Terapia przez zabawę

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności poprzez oddziaływania pedagogiką zabawy, które wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

- Zajęcia z elementami socjoterapii

Celem (efektem) zajęć jest rozwijanie i osiąganie samodzielności przez beneficjentów. Cel osiągany jest poprzez nabywanie kompetencji i umiejętności społecznych poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne, które wykorzystywane w codziennym życiu przyczyniają się do większej aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych.

 

Spodziewany rezultat projektu

Realizacja zadania wpłynie stymulująco na proces rozwoju i usamodzielniania się uczestników.
105 beneficjentów rozwinie i usprawni swoją samodzielność. Poprzez nabycie i rozwinięcie kluczowych kompetencji i umiejętności, od których zależy ich obecna samodzielność i przyszła. Oddziaływanie projektu przyczyni się do poprawy sprawności ruchowej, intelektualnej, społecznej, emocjonalnej. Zmieni u osób niepełnosprawnych stereotyp postrzegania świata i samych siebie,
a także pośrednio pozytywnie wpłynie na ich otoczenie. Stworzy możliwości realizacji nabytej wiedzy, podniesie samoocenę beneficjentów. Ułatwi również integrację społeczną, a w konsekwencji zapobiegnie wykluczeniu społecznemu.