PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

19 czerwca 2010 roku w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbył się – w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania  programu „Z podwórka do parlamentu”- Wojewódzki Sejmik Dzieci i Młodzieży  z debatą sejmikową pod wspólnym tytułem  „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Niżej - pełen tekst rezolucji przyjętej przez Sejmik.


Jedenastego czerwca zebrał się Wojewódzki Sejmik Dziecięcy. Młodzi posłowie delegowani przez sejmiki powiatowe z Sieradza, Łęczycy, Tomaszowa Mazowieckiego, Wieruszowa oraz z Łodzi Widzewa i Łodzi Polesia zastanawiali się nad przejawami i sposobami walki z agresją w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej. Spotkanie, którego celem było wypracowania wspólnej rezolucji w tej sprawie pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dokument zostanie przekazany do szkół oraz do instytucji przeciwdziałających przemocy.

Podstawę do  dyskusji stanowiły ankiety badające agresję w szkołach województwa łódzkiego. Zostały one przeprowadzone za zgodą dyrekcji szkół i rodziców. Wynika z nich m.in. że prawie każdy uczeń spotyka się z przejawami agresji, a jej natężenie szczególnie wzrasta w gimnazjach. Uczniowie szkół podstawowych znacznie częściej proszą w takich sytuacjach o pomoc nauczyciela, któremu z reguły udaje się rozwiązać sytuację.

W sejmiku wzięli udział wiceprezydent Łodzi Marcin Bugajski oraz radni: Elżbieta Królikowka-Kińska i Krzysztof Piątkowski. (A.J.)

Żródło: Wirtualna Łódź . Kliknij ten link i zobacz fotografie z Sejmiku

Przeczytaj także Rezolucję przyjętą przez uczestników Sejmiku - kliknij "więcej"

 1 czerwca 2010 r w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie obradował Dziecięcy Sejmik Wojewódzki. Efektem jego prac jest Rezolucja, której pełen tekst zamieszczamy poniżej:

                   REZOLUCJA 

My dzieci uczestniczące w Wojewódzkim Sejmiku odbywającym się pod hasłem  „Dziecięcy Świat bez Przemocy” przyjęliśmy następujące postulaty:

Pragniemy:

  • Żyć z dala od przemocy i destruktywnych zachowań;
  • Wychowywać się w rodzinach bez alkoholu i innych używek;
  • Wiedzieć, gdzie znajdziemy pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
  • Respektowania praw dziecka i przypominania o nich nie tylko okazjonalnie;
  • Wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych na doposażenie Ognisk Wychowawczych już istniejących i tworzenia nowych;
  • Konstruktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny na nowoczesnych boiskach i placach zabaw;
  • Szacunku dla samych siebie i innych ludzi 

 

 

 

  Pierwszego czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbywały się obrady Wielkopolskiego Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego TPD. Sejmik wypracował dwa ważne dokumenty skierowane do dorosłych: Deklarację Dzieci i Rezolucję.

  

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią - wystarczy kliknąć poniżej!

 

Deklaracja Dzieci

 

Rezolucja 

 

      

 

 

 

                                  
 

 

 

 


    

 

1395

 

 

W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28 maja 2010 r  odbył się sejmik dzieci i młodzieży TPD.

Podopieczni stowarzyszenia rozpatrywali postulaty dotyczące praw dziecka, dyskutowali o problemie przemocy, sposobach walki z nią oraz o poprawie sytuacji grup dyskryminowanych. Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Debata miała ukształtować obywatelską postawę wobec przemocy, umiejętność zapobiegania agresji oraz pomocy krzywdzonym.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Z podwórka do parlamentu”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Dziecięcy świat bez przemocy”. Projekt zakończy się Rezolucją Ogólną, którą delegacje dzieci przekażą władzom samorządowym, parlamentarzystom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz przedstawicielom ministerstw. Organizatorami inicjatywy są: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego.

 

1144

W piątek 23 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie Dziecięcego Sejmiku. Tym razem o sprawach ważnych debatowali młodzi posłowie z Ciechanowa.

Posiedzenie Sejmiku otworzył marszałek - jak na prawdziwe obrady przystało - poprzez trzykrotne stuknięcie marszałkowską laską. W czasie obrad swoje postulaty przedstawiły  komisje: Komisja ds. szkoły, Komisja ds. miasta oraz Komisja ds. Obywatelskich.

 

Wśród postulatów zgłoszonych przez Komisje znalazły się m.in. apel o wprowadzenie w szkołach szafek na podręczniki i przybory szkolne. Młodzi posłowie z Komisji ds. Szkoły zwracali się z prośbą o utworzenie sal do odrabiania prac domowych, wyposażonych w przybory szkolne, podręczniki oraz komputery. Istotną dla Komisji była kwestia zwiększenia liczby zajęć pozalekcyjnych oraz rozszerzenia ich merytorycznej oferty.

Komisja ds. Miasta zwróciła się z apelem do władz Ciechanowa o wybudowanie Centrum Sportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W postulatach do Rady Miasta młodzi parlamentarzyści zwrócili się z prośbą o opiekę nad schroniskiem dla psów. Uczniowie wskazali dorosłym możliwość realizacji tych  projektów ze środków unijnych.

Komisja ds. obywatelskich zwróciła się z prośbą, aby w szkołach, miejscach publicznych, telewizji oraz prasie prezentowane były reportaże na temat zapobiegania i eliminowania agresji oraz dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

Obrady młodych posłów obserwowali zgromadzeni goście. Wśród nich obecni byli : zastępca prezydenta miasta Ciechanowa pan Cezary Chodkowski. Na jego ręce marszałek złożył jednogłośnie przyjęte petycje. Obradom przyglądały się także: Radne Rady Miasta Ewa Kaczyńska , Elżbieta Latko, Grażyna Derbis, Bożena Żywiecka. Nie zabrakło również przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Pani Prezes ciechanowskiego TPD  Jadwigi Paprockiej, Marii Elward, Jadwigi Żuradzkiej oraz przedstawicieli z Warszawy : Małgorzaty Bonieckiej z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD oraz Anety Purzyckiej z biura  Zarządu Głównego TPD oraz  nauczycieli , wychowawców oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

 

1833