PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6,
828 62 73, fax.: 826 27 68

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

 
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 827 78 44, fax.: 826 08 74


         Organizacja 35 Sejmików Dziecięcych w 5 województwach

Od dnia 15 września 2009 roku Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego wspólnie z Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przystąpiły do realizacji projektu pt. Z  Podwórka do Parlamentu”, który realizowany będzie w okresie od września 2009 do lipca 2010 roku .

Jest to szczególna forma edukacji obywatelskiej kierowana do dzieci i młodzieży – podopiecznych Towarzystwa.

Projekt realizowany będzie w 5 rejonach kraju, w 30 powiatach/miastach na terenie województw:

- dolnośląskiego,

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- mazowieckiego,

- wielkopolskiego,

w których zorganizowane zostaną Sejmiki na poziomie powiatu/miasta oraz województwa.