PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

W sali obrad Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 21  kwietnia br. odbyła się debata I Miejskiego Sejmiku Dziecięcego.

 Obradom przewodniczyli: Marszałek - Dorota Borowska, Wicemarszałkowie: Paweł Gałażewski i Daniel Pietroń oraz Sekretarz - Paulina Jarosławska

 Sejmikowe  Komisje zajmowały się problemami bezpieczeństwa dzieci, agresją w szkole, wpływaniem rodziców na kształtowanie zachowań dzieci, problemami szkolnymi dzieci, wypoczynkiem i czasem wolnym dzieci.

 Młodzi parlamentarzyści przekonywali, że plecaki nie powinny być tak ciężkie, bo powodują skrzywienie kręgosłupa, a klasy powinny być wyposażone w szafki do przechowywania podręczników, aby uczniowie nie nosili ich wszystkich codziennie.

Dzieci postulowały, by nie zmieniać każdego roku podręczników i ujednolicić podręczniki w klasach równoległych tak, by rodzeństwo mogło korzystać z tych samych podręczników przez kolejne lata, bo podręczniki są bardzo drogie.

Młodzi parlamentarzyści zauważyli potrzebę utworzenia w mieście Poradni Rodzinnej pomagającej rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, by mogli lepiej zajmować się dziećmi. Dzieci chcą wychowywać się w rodzinach szczęśliwych, pełnych miłości. Wystąpiły z postulatem do władz miasta o utworzenie nowoczesnego Parku Zabaw dla dzieci w różnym wieku. Nie tylko z piaskownicą, karuzelą i zjeżdżalnią, ale też ze ścianką do wspinania, tunelami do zjeżdżania, linkami wspinaczkowymi, boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej, torem rowerowym. Byłby to Park, w którym odpoczywałyby dzieci z rodzicami. 

Dzieci chcą zlikwidować agresje w szkole - apelowały o zwiększenie liczby dyżurujących nauczycieli w różnych miejscach w szkole. Wnioskowały o spowodowanie częstszego patrolowania okolic szkoły przez Straż Miejska i Policję.

Odwołując się do Prawa dziecka do opieki zdrowotnej - młodzi posłowie wnioskowali o zatrudnienie w szkole pielęgniarki, stomatologa i psychologa – „takiego lekarza od dziecięcej duszy”.

 W debacie uczestniczyli dorośli eksperci i przedstawiciele władz: Burmistrzowie Miasta p. Jacek Kowalski, p. Jacek Gereluk, przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Bisialski, inspektor Wydziału Spraw Społecznych p. Teresa Łapińska, inspektor Straży Miejskiej – p. Marzena Wójcik, komendant Straży Miejskiej – p. Piotr Rogiński; Kurator Sądu Rodzinnego – p. Teresa Tworus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p . Halina Kornacka, sympatyk i przyjaciel dzieci – p. Zofia Misiak.

Goście godzili się z wnioskami dzieci-parlamentarzystów, obiecywali, że będą one rozpatrywane przez poszczególne instytucje.

W debacie uczestniczyły dzieci – delegaci z Ognisk w powiecie wraz z opiekunami, ich wychowawcy i prezes Zarządu Powiatowego TPD p. Elżbieta Gauza.

Cieszyliśmy się z udziału w debacie sejmikowej p. Elwiry Kurzajewskiej – z Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD.

Sejmik Dziecięcy powstał w ramach Ogólnopolskiego Programu „Z Podwórka do Parlamentu”. Uczestniczy w nim grupa 23 dzieci z Ogniska Wychowawczego TPD Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boh. Modlina i z ul. Szkolnej.

 Sejmikiem opiekuje się pedagog Alicja Szumańska.

2543

Szkoła bez agresji 

 Zwiększenie  liczby zajęć pozalekcyjnych i liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw, czy  wprowadzenie zajęć z psychologami - to pomysły radnych Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego na walkę ze szkolną agresją.

„Dziecięcy świat bez przemocy” to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Młodzi radni przeprowadzili ankietę w konińskich szkołach podstawowych i w gimnazjach. Na pytania odpowiedziało 300 osób. To gimnazjaliści głównie przyznają, że przemocy w szkole nie da się uniknąć.

Agresja jest i zwiększa się, dzieci pokazały miejsca, w których czują się niebezpiecznie i zagrożenia, których się obawiają. Mówiły też co należy zrobić, żeby ich nie było – mówi Krystyna Chowańska, prezes TPD.

 Zgodnie z ankietą w konińskich szkołach dochodzi do agresji słownej, poniżania, wyzywania, bójek i zastraszania. Niektórzy uczniowie mówią także o szantażu i grożeniu oraz o wyłudzaniu pieniędzy. Wielu z nich, ze strachu, nie reaguje też, gdy są świadkami przemocy.

Radni Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego przedstawili władzom miasta rezolucję, co trzeba robić, by walczyć z agresją. Postulowali o zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i nauczycieli dyżurujących podczas przerw, o wprowadzenie specjalnych zajęć z psychologami na temat radzenia sobie z przemocą i agresją. Radni sejmiku domagają się także godziwych warunków do nauki, m.in. szkolnych szafek. Rezolucja trafi do Rady Miasta .

 

 

KONIN: Z PODWÓRKA DO PARLAMENTU

 
Realizując projekt "Z podwórka do parlamentu" przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zorganizowane zostały Środowiskowe Sejmiki Dziecięce. [VIDEO]

"Dziecięcy Świat bez przemocy" został powołany do życia jako reakcja na falę przemocy wśród młodych ludzi. O tym właśnie dyskutowali młodzi posłowie. Podjęto debatę popartą raportem "Agresja w szkole". Jak powiedział nam Wiesław Steinke, Przewodniczący Rady Miasta Konina, sejmiki są wielką szansą dla młodych, aby mówili o swoich problemach, natomiast projekt pomoże uświadomić czym jest przemoc. Sejmik wybrał pięciu delegatów na wojewódzką debatę Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego, która odbędzie się w Poznaniu w Sali Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego.

http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/7742/konin-z-podworka-do-parlamentu.html

 

1471

W sobotę, 20 marca br., w sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu, odbył się Miejski Środowiskowy Sejmik Dziecięcy. Hasłem przewodnim spotkania był „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Uczestniczyły w nim dzieci, podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Lublinie, Lubelskiego Pogotowia Opiekuńczego, opiekunowie i rodzice oraz zaproszeni goście, Pani Karolina Kwaśniewska, pełnomocnik wojewody ds.. kobiet i rodziny, Pan Piotr Kowalczyk, przewodniczą Rady Miasta Lublin, Pani Irena Kasperska – Dwórnik, Prezes Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Rzecznik Praw Dziecka TPD, komisarz Dolores Mendzin – Opryńska i sierżant Leszek Wilczyński   z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz reporter Radia Lublin.

W czwartek 25 lutego młodzi posłowie z Lublina udali się z wizytą do Urzędu Miasta Lublina. Ich przewodnikiem był Pan Piotr Kowalczyk, Przewodniczący Rady Miasta Lublin. Dzieci miały okazję porozmawiać m. in. o pracy rady miasta, przebiegu obrad, zaletach i wadach pracy radnego. Dzięki uprzejmości Pana Przewodniczącego dzieci mogły zwiedzić salę obrad Rady Miasta, w której 20 marca 2010 r. obradować będą, jako posłowie Dziecięcego Parlamentu. Pan Przewodniczący pochwalił dzieci za ich zaangażowanie i obiecał przybyć na obrady. Młodzi posłowie wracali do domów  zadowoleni z wizyty oraz

 Sponsorzy: Projekt realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego  oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Patronat medialny

1563