PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6,
828 62 73, fax.: 826 27 68

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny

 
00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 827 78 44, fax.: 826 08 74


         Organizacja 35 Sejmików Dziecięcych w 5 województwach

Od dnia 15 września 2009 roku Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego wspólnie z Zarządem Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przystąpiły do realizacji projektu pt. Z  Podwórka do Parlamentu”, który realizowany będzie w okresie od września 2009 do lipca 2010 roku .

Jest to szczególna forma edukacji obywatelskiej kierowana do dzieci i młodzieży – podopiecznych Towarzystwa.

Projekt realizowany będzie w 5 rejonach kraju, w 30 powiatach/miastach na terenie województw:

- dolnośląskiego,

- lubelskiego,

- łódzkiego,

- mazowieckiego,

- wielkopolskiego,

w których zorganizowane zostaną Sejmiki na poziomie powiatu/miasta oraz województwa.

   Dla  naszych podopiecznych Sejmiki są szansą aktywności, dają możliwość zdobycia doświadczeń i nauki nowych umiejętności społecznych. W bieżącym roku projekt realizujemy pod hasłem:  „Dziecięcy świat bez przemocy", które zostało sformułowane przez ostatni Sejmik i  jest odpowiedzią na falę przemocy rówieśniczej, a jego wybór wzmacniają wyniki badań prowadzonych w 2008 roku przez 30 Tepedowskich Rzeczników Praw Dziecka. 
   Treści pracy Sejmików skupiać się będą wokół krzywdy, godności, poprawy sytuacji grup dyskryminowanych.  Zakładamy, że udział w projekcie pomoże dzieciom zrozumieć pojęcia: wolność, tolerancja, wartości, godność; uświadomi czym jest przemoc i jakie są jej konsekwencje.

Ogólniejszym celem projektu jest wzbudzenie obywatelskiej postawy szerszego społeczeństwa wobec przemocy oraz przekazanie poprzez Sejmiki wiedzy i umiejętności na temat zapobiegania tym zjawiskom, a także udzielania  pomocy krzywdzonym.

Ogólny zarys projektu

Przygotowania do sejmiku rozpoczną się od szkolenia opiekunów oraz animowania Sejmików środowiskowych.  W niniejszym projekcie Sejmikiem jest grupa dzieci – wychowanków TPD (środowiskowego ogniska wychowawczego, świetlicy, grupy podwórkowej, samorządu dziecięcego itp.),  która  pracuje pod kierownictwem opiekuna w ciągu  całego czasu trwania programu.

Dla dzieci pracujących w Sejmiku  opiekunowie przeprowadzą zajęcia warsztatowe wyposażające je w  niezbędne umiejętności społeczne i interpersonalne jak: autoprezentacja, komunikacja, wyrażanie uczuć, dialog z dorosłym i inne.

Dzięki lokalnym mediom o pracy Sejmiku poinformowani zostaną mieszkańcy danego środowiska, w szczególności szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze zarówno tepedowskie, jak i prowadzone przez inne podmioty. Informacja o działalności Sejmiku powinna dotrzeć do nauczycieli, rodziców, kuratorów sądowych, lekarzy dziecięcych i innych osób uczestniczących w procesie edukacji, wychowania, opieki i rozwoju dziecka.

Delegaci (posłowie) Sejmiku będą przyjmować,  rozpatrywać, badać i wyjaśniać postulaty, wnioski propozycje dotyczące praw dziecka, warunków życia, problemów szkolnych, bezpiecznej zabawy i inne według wpływów.  Te sprawy powinny stanowić podstawę lokalnych dyskusji, kampanii oraz powiatowej, a później  wojewódzkiej debaty sejmikowej z udziałem dorosłych ekspertów, rzeczników praw dziecka TPD,  przedstawicieli władz.

Środowiskowe Sejmiki wybiorą swych przedstawicieli: do reprezentacji w na Sejmiku wojewódzkim.

Projekt powinien zakończyć się Rezolucją Ogólną, którą delegacje dziecięce przekażą przedstawicielom władz samorządowych, posłom i senatorom z województw realizujących projekt, Rzecznikom Praw Obywatelskich i Praw Dziecka oraz Ministrom właściwych resortów.

 

Szczegółowych informacji nt. programu udzielają:

- Barbara Głowacka, tel.: 22/ 828 62 73; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Jolanta Szklarska, tel.:  22/827 68 44; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Barbara Głowacka

    

Projekt : „Z Podwórka do Parlamentu (…)”

realizowany jest przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,  oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych