PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W sobotę, 20 marca br., w sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu, odbył się Miejski Środowiskowy Sejmik Dziecięcy. Hasłem przewodnim spotkania był „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Uczestniczyły w nim dzieci, podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Lublinie, Lubelskiego Pogotowia Opiekuńczego, opiekunowie i rodzice oraz zaproszeni goście, Pani Karolina Kwaśniewska, pełnomocnik wojewody ds.. kobiet i rodziny, Pan Piotr Kowalczyk, przewodniczą Rady Miasta Lublin, Pani Irena Kasperska – Dwórnik, Prezes Lubelskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Rzecznik Praw Dziecka TPD, komisarz Dolores Mendzin – Opryńska i sierżant Leszek Wilczyński   z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz reporter Radia Lublin.

Spotkanie rozpoczęła Pani Irena Kasperska – Dwórnik witając wszystkich przybyłych na sejmik. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia regulaminu i porządku obrad. W dalszej części spotkania zebrani goście obejrzeli krótkie przedstawienie pt. „Narkotyki.  Nie biorę!”, które posłużyło jako obraz tego co dzieje się w polskich szkołach, na podwórkach czy dyskotekach. „Narkotyki zaczynają brać coraz młodsi, najczęściej marihuanę. Powodem jest ciekawość, chęć wtopienia się w grupę, poprawienia nastroju. W przedstawieniu Ważka mówi do nauczycielki „to tylko trawka”. Mówi przez to, że nie można się od niej uzależnić. Nie jest to prawda. Każdy narkotyk prowadzi do uzależnienia. Nasze przedstawienie pokazuje do czego może prowadzić ich zażywanie . Dziewczyny stają się agresywne, na początku tylko straszą, później dochodzi do pobicia. Narkotyki zmieniły ich sposób myślenia, odczuwania, nie widzą nic złego w tym co zrobiły. Na początku nie odczuwa się złych skutków brania, więc próbuje się dalej. Dopiero później potrzeba ta coraz bardziej się zwiększa (...) Nie chcemy, by w naszych szkołach, czy na podwórkach były narkotyki”. Podczas dyskusji podejmowano również tematy dotyczące przemocy, agresji w szkole, jej przyczynach i skutkach.  Ze zgromadzonymi ekspertami rozmawiano o konsekwencjach i  sposobach zapobiegania. Pani Karolina Kwaśniewska oraz Pani Irena Kasperska – Dwórnik podkreślały rolę rodziny jako podstawowej komórki społecznej odpowiedzialnej za rozwój i wychowanie dziecka.   W dalszej kolejności wskazywały na odpowiednie instytucje zajmujące się wspomaganiem dziecka i rodziny. „W ognisku, świetlicy dzieci są pod dobrą opieką, rozwijają zainteresowania, biorą udział w różnych konkursach, otrzymują pomoc w nauce. Uczą się nowych zabaw, poznają nowych kolegów, z którymi utrzymują kontakt nawet po opuszczeniu ogniska”. (...) My, młodzi posłowie, podopieczni Ogniska TPD w Lublinie, chcemy aby takich miejsc jak nasze Ognisko było więcej  w naszym mieście, by nie musiały borykać się  z problemami finansowymi”.

 Po przerwie na krótki poczęstunek, wicemarszałek odczytała przygotowany przez prezydium dokument prezentujący wnioski  i postulaty dzieci zebranych na sejmiku. Obrady zakończyły się wyborem delegatów na Wojewódzki Środowiskowy Sejmik, który odbędzie się w czerwcu. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Grabowska, Opiekun Sejmiku