PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Szkoła bez agresji 

 Zwiększenie  liczby zajęć pozalekcyjnych i liczby nauczycieli dyżurujących podczas przerw, czy  wprowadzenie zajęć z psychologami - to pomysły radnych Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego na walkę ze szkolną agresją.

„Dziecięcy świat bez przemocy” to projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Młodzi radni przeprowadzili ankietę w konińskich szkołach podstawowych i w gimnazjach. Na pytania odpowiedziało 300 osób. To gimnazjaliści głównie przyznają, że przemocy w szkole nie da się uniknąć.

Agresja jest i zwiększa się, dzieci pokazały miejsca, w których czują się niebezpiecznie i zagrożenia, których się obawiają. Mówiły też co należy zrobić, żeby ich nie było – mówi Krystyna Chowańska, prezes TPD.

 Zgodnie z ankietą w konińskich szkołach dochodzi do agresji słownej, poniżania, wyzywania, bójek i zastraszania. Niektórzy uczniowie mówią także o szantażu i grożeniu oraz o wyłudzaniu pieniędzy. Wielu z nich, ze strachu, nie reaguje też, gdy są świadkami przemocy.

Radni Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego przedstawili władzom miasta rezolucję, co trzeba robić, by walczyć z agresją. Postulowali o zwiększenie liczby zajęć pozalekcyjnych i nauczycieli dyżurujących podczas przerw, o wprowadzenie specjalnych zajęć z psychologami na temat radzenia sobie z przemocą i agresją. Radni sejmiku domagają się także godziwych warunków do nauki, m.in. szkolnych szafek. Rezolucja trafi do Rady Miasta .

 

 

KONIN: Z PODWÓRKA DO PARLAMENTU

 
Realizując projekt "Z podwórka do parlamentu" przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, zorganizowane zostały Środowiskowe Sejmiki Dziecięce. [VIDEO]

"Dziecięcy Świat bez przemocy" został powołany do życia jako reakcja na falę przemocy wśród młodych ludzi. O tym właśnie dyskutowali młodzi posłowie. Podjęto debatę popartą raportem "Agresja w szkole". Jak powiedział nam Wiesław Steinke, Przewodniczący Rady Miasta Konina, sejmiki są wielką szansą dla młodych, aby mówili o swoich problemach, natomiast projekt pomoże uświadomić czym jest przemoc. Sejmik wybrał pięciu delegatów na wojewódzką debatę Środowiskowego Sejmiku Dziecięcego, która odbędzie się w Poznaniu w Sali Celichowskiego Urzędu Wojewódzkiego pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lecha Dymarskiego.

http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/7742/konin-z-podworka-do-parlamentu.html