PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

W sali obrad Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 21  kwietnia br. odbyła się debata I Miejskiego Sejmiku Dziecięcego.

 Obradom przewodniczyli: Marszałek - Dorota Borowska, Wicemarszałkowie: Paweł Gałażewski i Daniel Pietroń oraz Sekretarz - Paulina Jarosławska

 Sejmikowe  Komisje zajmowały się problemami bezpieczeństwa dzieci, agresją w szkole, wpływaniem rodziców na kształtowanie zachowań dzieci, problemami szkolnymi dzieci, wypoczynkiem i czasem wolnym dzieci.

 Młodzi parlamentarzyści przekonywali, że plecaki nie powinny być tak ciężkie, bo powodują skrzywienie kręgosłupa, a klasy powinny być wyposażone w szafki do przechowywania podręczników, aby uczniowie nie nosili ich wszystkich codziennie.

Dzieci postulowały, by nie zmieniać każdego roku podręczników i ujednolicić podręczniki w klasach równoległych tak, by rodzeństwo mogło korzystać z tych samych podręczników przez kolejne lata, bo podręczniki są bardzo drogie.

Młodzi parlamentarzyści zauważyli potrzebę utworzenia w mieście Poradni Rodzinnej pomagającej rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów, by mogli lepiej zajmować się dziećmi. Dzieci chcą wychowywać się w rodzinach szczęśliwych, pełnych miłości. Wystąpiły z postulatem do władz miasta o utworzenie nowoczesnego Parku Zabaw dla dzieci w różnym wieku. Nie tylko z piaskownicą, karuzelą i zjeżdżalnią, ale też ze ścianką do wspinania, tunelami do zjeżdżania, linkami wspinaczkowymi, boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej, torem rowerowym. Byłby to Park, w którym odpoczywałyby dzieci z rodzicami. 

Dzieci chcą zlikwidować agresje w szkole - apelowały o zwiększenie liczby dyżurujących nauczycieli w różnych miejscach w szkole. Wnioskowały o spowodowanie częstszego patrolowania okolic szkoły przez Straż Miejska i Policję.

Odwołując się do Prawa dziecka do opieki zdrowotnej - młodzi posłowie wnioskowali o zatrudnienie w szkole pielęgniarki, stomatologa i psychologa – „takiego lekarza od dziecięcej duszy”.

 W debacie uczestniczyli dorośli eksperci i przedstawiciele władz: Burmistrzowie Miasta p. Jacek Kowalski, p. Jacek Gereluk, przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Bisialski, inspektor Wydziału Spraw Społecznych p. Teresa Łapińska, inspektor Straży Miejskiej – p. Marzena Wójcik, komendant Straży Miejskiej – p. Piotr Rogiński; Kurator Sądu Rodzinnego – p. Teresa Tworus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p . Halina Kornacka, sympatyk i przyjaciel dzieci – p. Zofia Misiak.

Goście godzili się z wnioskami dzieci-parlamentarzystów, obiecywali, że będą one rozpatrywane przez poszczególne instytucje.

W debacie uczestniczyły dzieci – delegaci z Ognisk w powiecie wraz z opiekunami, ich wychowawcy i prezes Zarządu Powiatowego TPD p. Elżbieta Gauza.

Cieszyliśmy się z udziału w debacie sejmikowej p. Elwiry Kurzajewskiej – z Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD.

Sejmik Dziecięcy powstał w ramach Ogólnopolskiego Programu „Z Podwórka do Parlamentu”. Uczestniczy w nim grupa 23 dzieci z Ogniska Wychowawczego TPD Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boh. Modlina i z ul. Szkolnej.

 Sejmikiem opiekuje się pedagog Alicja Szumańska.