PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W piątek 23 kwietnia 2010 roku odbyło się kolejne posiedzenie Dziecięcego Sejmiku. Tym razem o sprawach ważnych debatowali młodzi posłowie z Ciechanowa.

Posiedzenie Sejmiku otworzył marszałek - jak na prawdziwe obrady przystało - poprzez trzykrotne stuknięcie marszałkowską laską. W czasie obrad swoje postulaty przedstawiły  komisje: Komisja ds. szkoły, Komisja ds. miasta oraz Komisja ds. Obywatelskich.

 

Wśród postulatów zgłoszonych przez Komisje znalazły się m.in. apel o wprowadzenie w szkołach szafek na podręczniki i przybory szkolne. Młodzi posłowie z Komisji ds. Szkoły zwracali się z prośbą o utworzenie sal do odrabiania prac domowych, wyposażonych w przybory szkolne, podręczniki oraz komputery. Istotną dla Komisji była kwestia zwiększenia liczby zajęć pozalekcyjnych oraz rozszerzenia ich merytorycznej oferty.

Komisja ds. Miasta zwróciła się z apelem do władz Ciechanowa o wybudowanie Centrum Sportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W postulatach do Rady Miasta młodzi parlamentarzyści zwrócili się z prośbą o opiekę nad schroniskiem dla psów. Uczniowie wskazali dorosłym możliwość realizacji tych  projektów ze środków unijnych.

Komisja ds. obywatelskich zwróciła się z prośbą, aby w szkołach, miejscach publicznych, telewizji oraz prasie prezentowane były reportaże na temat zapobiegania i eliminowania agresji oraz dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

Obrady młodych posłów obserwowali zgromadzeni goście. Wśród nich obecni byli : zastępca prezydenta miasta Ciechanowa pan Cezary Chodkowski. Na jego ręce marszałek złożył jednogłośnie przyjęte petycje. Obradom przyglądały się także: Radne Rady Miasta Ewa Kaczyńska , Elżbieta Latko, Grażyna Derbis, Bożena Żywiecka. Nie zabrakło również przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Pani Prezes ciechanowskiego TPD  Jadwigi Paprockiej, Marii Elward, Jadwigi Żuradzkiej oraz przedstawicieli z Warszawy : Małgorzaty Bonieckiej z Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD oraz Anety Purzyckiej z biura  Zarządu Głównego TPD oraz  nauczycieli , wychowawców oraz przedstawicieli lokalnej prasy.