PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniu 28 maja 2010 r  odbył się sejmik dzieci i młodzieży TPD.

Podopieczni stowarzyszenia rozpatrywali postulaty dotyczące praw dziecka, dyskutowali o problemie przemocy, sposobach walki z nią oraz o poprawie sytuacji grup dyskryminowanych. Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. Debata miała ukształtować obywatelską postawę wobec przemocy, umiejętność zapobiegania agresji oraz pomocy krzywdzonym.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Z podwórka do parlamentu”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Dziecięcy świat bez przemocy”. Projekt zakończy się Rezolucją Ogólną, którą delegacje dzieci przekażą władzom samorządowym, parlamentarzystom, Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz przedstawicielom ministerstw. Organizatorami inicjatywy są: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego.