PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 1 czerwca 2010 r w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie obradował Dziecięcy Sejmik Wojewódzki. Efektem jego prac jest Rezolucja, której pełen tekst zamieszczamy poniżej:

                   REZOLUCJA 

My dzieci uczestniczące w Wojewódzkim Sejmiku odbywającym się pod hasłem  „Dziecięcy Świat bez Przemocy” przyjęliśmy następujące postulaty:

Pragniemy:

 • Żyć z dala od przemocy i destruktywnych zachowań;
 • Wychowywać się w rodzinach bez alkoholu i innych używek;
 • Wiedzieć, gdzie znajdziemy pomoc w trudnych sytuacjach życiowych;
 • Respektowania praw dziecka i przypominania o nich nie tylko okazjonalnie;
 • Wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych na doposażenie Ognisk Wychowawczych już istniejących i tworzenia nowych;
 • Konstruktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny na nowoczesnych boiskach i placach zabaw;
 • Szacunku dla samych siebie i innych ludzi 

Przyrzekamy:

 • Dbać o mienie naszych ognisk, szkół i placów zabaw;
 • Przyczyniać się do propagowania zasad tolerancji i szacunku wobec dorosłych, rówieśników i swoich najbliższych;
 • Swoją postawą dawać przykład innym;
 • Rozwijać własną wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w życiu szkoły i placówek wychowawczych;
 • Przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 • Informować dorosłych o wszelkich przejawach agresji i niewłaściwych zachowaniach,
 • Współpracować z dyrekcją szkoły, pedagogiem i wychowawcami w zakresie zapobiegania aktom agresji i zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Żądamy:

 • Przestrzegania naszych praw i podmiotowego traktowania;
 • Łatwości dostępu do instytucji udzielających pomocy dzieciom z rodzin, w których występuje przemoc;
 • Karania sprawców agresji;
 • Określania przejrzystych i klarownych reguł postępowania wobec ofiar przemocy;
 • Zwiększania liczby placówek wychowawczych wspierających prawidłowy rozwój dziecka;
 • Możliwości dzielenia się z innymi swoimi problemami w celu zminimalizowania lub wyeliminowania niepowodzeń szkolnych i życiowych.

 

Dzieci i młodzież ze Środowiskowych

Ognisk Wychowawczych Towarzystwa

 Przyjaciół Dzieci w: Dysie, gm. Niemce,

Lublinie i Zamościu

 

Lublin, dn.1 czerwca 2010 r.