PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Jedenastego czerwca zebrał się Wojewódzki Sejmik Dziecięcy. Młodzi posłowie delegowani przez sejmiki powiatowe z Sieradza, Łęczycy, Tomaszowa Mazowieckiego, Wieruszowa oraz z Łodzi Widzewa i Łodzi Polesia zastanawiali się nad przejawami i sposobami walki z agresją w szkole, rodzinie i grupie rówieśniczej. Spotkanie, którego celem było wypracowania wspólnej rezolucji w tej sprawie pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dokument zostanie przekazany do szkół oraz do instytucji przeciwdziałających przemocy.

Podstawę do  dyskusji stanowiły ankiety badające agresję w szkołach województwa łódzkiego. Zostały one przeprowadzone za zgodą dyrekcji szkół i rodziców. Wynika z nich m.in. że prawie każdy uczeń spotyka się z przejawami agresji, a jej natężenie szczególnie wzrasta w gimnazjach. Uczniowie szkół podstawowych znacznie częściej proszą w takich sytuacjach o pomoc nauczyciela, któremu z reguły udaje się rozwiązać sytuację.

W sejmiku wzięli udział wiceprezydent Łodzi Marcin Bugajski oraz radni: Elżbieta Królikowka-Kińska i Krzysztof Piątkowski. (A.J.)

Żródło: Wirtualna Łódź . Kliknij ten link i zobacz fotografie z Sejmiku

Przeczytaj także Rezolucję przyjętą przez uczestników Sejmiku - kliknij "więcej"

 REZOLUCJA

uchwalona na Dziecięcym Sejmiku Wojewódzkim TPD w Łodzi

pod hasłem „Dziecięcy świat bez przemocy”

w dniu 11.06.2010r.          

My dzieci i młodzież skupieni pod skrzydłami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci –  wychowankowie Środowiskowych Ognisk i Świetlic zwracamy się do wszystkich dorosłych, do władz samorządowych i państwowych, przedstawicieli mediów, policji, dyrektorów szkół, nauczycieli  i rodziców o rozpatrzenie i realizację naszych postulatów w imię słusznej sprawy jaką jest szczęście wszystkich dzieci.

 

Pragniemy:

-         Wychowywać się w rodzinach, w których panuje miłość, atmosfera spokoju
i bezpieczeństwa.

-         Troski o nasz rozwój i wychowanie.

-         Aby dorośli poświęcali nam więcej czasu i uwagi, chcieli słuchać gdy do nich mówimy
o naszych problemach i sprawach nas dotyczących.

-         Szacunku i przestrzegania praw dziecka.

-         Przyjaznych i bezpiecznych szkół zapewniających równe szanse wszystkim.

-         Zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

-         Konsekwentnego rozliczania i karania agresorów rówieśniczych i dorosłych.

-         Usunięcia z programów telewizyjnych filmów propagujących przemoc i agresję.

A ponadto pragniemy:

-         Odciążenia naszych plecaków.

-         Pracy dla naszych rodziców.

-         Szerszego i tańszego dostępu do edukacji kulturalnej i wypoczynku.

-         Ekologicznego działania i dbania o naszą planetę.

Prosimy o:

Większe środki finansowe na zorganizowanie nowych ognisk i świetlic oraz doposażenie istniejących, aby dzieci i młodzież miały bezpieczne miejsce, w którym będą mogły spokojnie odrobić lekcje, zjeść posiłek oraz rozwijać swoje zainteresowania.