PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

19 czerwca 2010 roku w Sali Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbył się – w ramach realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania  programu „Z podwórka do parlamentu”- Wojewódzki Sejmik Dzieci i Młodzieży  z debatą sejmikową pod wspólnym tytułem  „Dziecięcy świat bez przemocy”.

Niżej - pełen tekst rezolucji przyjętej przez Sejmik.


 
REZOLUCJA
SKIEROWANA DO WŁADZ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  My, posłowie (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów województwa dolnośląskiego oraz wychowankowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) z wielkim zaangażowaniem i powagą dyskutowaliśmy na temat przemocy i agresji w dziecięcym i młodzieżowym środowisku w szkole, w osiedlu, na podwórku, a także w domu.  Przedstawialiśmy  referaty i wystąpienia dotyczące dziecięcego świata bez przemocy oraz zadawaliśmy szereg niezwykle ważnych pytań do ekspertów  m.in. przedstawicieli policji, sądu,  kuratorium, szkół i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. 

W czasie trwania Sejmiku uświadomiliśmy sobie, że przemoc w naszym życiu jest obecna, jednocześnie wyraziliśmy przekonanie, że należy z tym zjawiskiem walczyć wszelkimi dostępnymi sposobami.

Oto postulaty wynikające z tego niecodziennego spotkania, przedstawione przez Komisję Wnioskową Sejmiku po ustaniu obrad oraz przyjęte w głosowaniu przez wszystkich posłów:

 

1.       Tworzenie w miastach miejsc rekreacji (placów zabaw, budowa basenów i boisk sportowych oraz obiektów kultury masowej).

2.       Ograniczenie informacji i opisów o przejawach agresji w środkach masowego przekazu.

3.       Niezwłoczne  informowanie odpowiednich instytucji o przemocy stosowanej wobec dzieci.

4.       Wzbogacenie oferty zajęć pozaszkolnych w miastach i gminach województwa.

5.       Zatrudnianie w szkołach psychologów lub ułatwienie dostępu do kadry psychologów.

6.       Ograniczanie przemocy werbalnej.

7.       Utrzymywanie i tworzenie nowych placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

8.       Motywowanie uczniów do działalności samorządowej i społecznej.

9.       Edukowanie młodzieży na temat przemocy.

10.    Usprawnienie współpracy między szkołą a rodzicami.

Składamy te postulaty na ręce dorosłych, mając nadzieję, że owoc naszej wytężonej pracy zostanie doceniony, przeanalizowany i przedstawione wnioski będą stopniowo realizowane.

 Niech niniejsza rezolucja przypomina, iż organizatorom obrad oraz nam, młodym ludziom, mocno zaangażowanym w to przedsięwzięcie przyświecała szlachetna idea walki z agresją , oraz że Sejmik ten przybliżył nasz  region do tego, by słowa „Dziecięcy świat bez przemocy” przestały być hasłem, a stały się częścią rzeczywistości.

 

Wrocław, 19 czerwca 2010r.                                                                          Posłowie Sejmiku Dziecięcego