PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

Pasja to najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie - mówią uczestnicy Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach. To jeden z nielicznych konkursów ponadregionalnych, który promuje twórczość dorosłych osób niepełnosprawnych. Konkursy - malarski, graficzny, rzeźbiarski czy ceramiczny - wyłaniają najlepszych, ale są też okazją do integracji z uznanymi już artystami.

WIDEORELACJA

174

Twórczość osób niepełnosprawnych

w Suwałkach

 

    Pod nazwą Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suwałkach zorganizowało w dniu 25 września 2017 r.  już po raz  kolejny uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu, na który przysłano prace z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

    W spotkaniu, które odbyło się w pięknej auli Szkoły Muzycznej I II Stopnia w Suwałkach, uczestniczyło wielu znakomitych gości: m. in. Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, obecni byli przedstawiciele starostwa, służb mundurowych, duchowieństwa, organizacji pozarządowych, sponsorzy oraz oczywiście działacze i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wersja PDF

188

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 Stanisław Tułodziecki 

(1909 – 2014)

            Działacze TPD zapamiętali Stanisława Tułodzieckiego jako wieloletniego prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którego pasją i powołaniem było organizowanie opieki i pomocy dla dzieci, na których krzywdę i potrzeby był niezmiernie wyczulony.

            Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 19 września 2017 roku, umieszczonej na ścianie domu, przy ul. Słowackiego 5 w Warszawie, w którym mieszkał przez ponad 60 lat, wygłoszono wiele ciepłych słów, pełnych podziwu i szacunku dla jego postawy, pracowitości i dokonań.

Działalność Ośrodka Kolonijno-Wczasowego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

w Jastrzębiej Górze; Powiat Pucki, Województwo Pomorskie.

 

Placówka – jak wyżej – znajduje się w strefie nadmorskiej Jastrzębiej Góry, przy ulicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Lokalizacja Ośrodka nad Morzem Bałtyckim profiluje jego działalność z dominacją turnusów kolonijnych o charakterze wypoczynkowym, a w niedalekiej przyszłości, również terapeutyczno-rehabilitacyjnych, do prowadzenia, których jesteśmy profesjonalnie przygotowani.

Międzynarodowy obóz młodzieżowy

Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci zorganizowała w dniach 08.07 –18.07.2017 roku. Uczestnikami obozu była młodzież z Ukrainy oraz Polski, ze strony polskiej udział w obozie wzięła również młodzież niepełnosprawna ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego TPD „Helenów”. Bazą noclegową był Ośrodek Wypoczynkowy „Azyl Między Wzgórzami”, w miejscowości Młoty w Kotlinie Kłodzkiej.

W czasie trwania obozu prowadzone były różnego rodzaju zajęcia. W pierwszym dniu pobytu przeprowadzone zostały zajęcia integracyjne w formie treningów. Młodzież bardzo szybko pokonała bariery, chociażby językowe. W sposób naturalny bez

Obóz letni w Serocku

W dniach 6-16 lipca 2017 roku odbył się w Domu Wczasów Dziecięcych TPD przy ul. Wyzwolenia 31 w Serocku letni obóz dla dzieci i młodzieży - podopiecznych środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z województw zachodniopomorskiego (Koszalin), wielkopolskiego (Konin) oraz łódzkiego (Sieradz). Wypoczynek dzieci był sponsorowany przez firmę PEPCO Poland. Na obóz pojechały dzieci, które w maju i czerwcu uczestniczyły w organizowanych w ogniskach TPD zajęciach teatralnych, tanecznych oraz sportowych.

 

Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 

W dniu 10 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  Zebranych powitał prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który następnie udekorował odznaką „Przyjaciel Dziecka” Justynę Bakunowicz i Dorotę Kozłowską. W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności TPD w latach 2015 – 2016. Zgodnie z nowelą ustawy Prawo o stowarzyszeniach dokonano zmian w statucie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zjazd na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu TPD za działalność w pierwszej połowie kadencji.

296

Piknik "Zdrowo jesz, lepiej żyjesz" na Pradze Południe w Warszawie

Piknik „Zdrowo jesz lepiej żyjesz” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w ramach projektu Żółty Talerz finansowanego przez Kulczyk Foundation odbył się 3 czerwca 2017r. na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych na Pradze Południe w Warszawie.

 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze biorące udział w projekcie „Żółty Talerz” bardzo dobrze przygotowały się do Pikniku i zorganizowały