PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 

Pasja to najlepsze lekarstwo na dobre samopoczucie - mówią uczestnicy Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach. To jeden z nielicznych konkursów ponadregionalnych, który promuje twórczość dorosłych osób niepełnosprawnych. Konkursy - malarski, graficzny, rzeźbiarski czy ceramiczny - wyłaniają najlepszych, ale są też okazją do integracji z uznanymi już artystami.

WIDEORELACJA

468

W jaki sposób pomagać potrzebującym dzieciom i ich rodzicom?

 

Zapraszamy do słuchania audycji z udziałem przedstawicieli TPD

 Arkadiusz Gawiński (z-ca dyrektora Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki TPD Helenów), Sylwester Nowak (kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Warszawie przy ul. Grochowskiej), Jolanta Szklarska (przedstawiciel Zarządu Głównego TPD)

 źródło: www.polskieradio.pl

548

Nasza działalność to wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży obejmująca różne formy działania.

 

Każdy człowiek niezależnie od tego ile posiada, może pomóc innym dzieląc się z nimi tym co ma

- tylko od nas to zależy - po co czekać - szkoda czasu - zacznijmy działać - to proste -

 

Można nam pomóc poprzez:    

 • 1% podatku - to prosty, a zarazem bardzo efektywny i łatwy sposób przekazania podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa
 • Darowizny – wsparcie finansowe i rzeczowe od osób prywatnych, firm, instytucji
 • Wolontariat – zaangażowanie ludzi którzy bez wynagrodzenia chcą pomóc innym

1% podatku także od emerytów i rencistów już za 2016 rok

Dzięki nowelizacji ustawy podpisanej przez Prezydenta RP, emeryci i renciści, którzy nie korzystali z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku za 2016 rok. Rozliczenia dokona za nich urząd skarbowy, na postawie dokumentów, dostarczonych przez ZUS.

Jeśli jesteś emerytem lub rencistą i dostałeś od organu rentownego (np. z ZUS, KRUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a chcesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, to możesz to zrobić składając w urzędzie skarbowym PIT-OP.

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć od 15 marca do 2 maja 2017 roku.

 

580

Darowizny odliczane od podatku od podatników:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
 • podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

mogą otrzymać działające w sferze pożytku publicznego:

 • organizacje pozarządowe czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw (np. fundacja, stowarzyszenie),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 

Darowizny przeznaczone na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)

osoby prawne - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

osoba fizyczna może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu)  kwoty

dokonanej darowizny, nie więcej

jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu

   

 

W dniu 23 listopada, decyzją Prezydium Zarządu Głównego TPD Medalem Dr. Henryka Jordana został odznaczony Sayed Kambarji.
Założyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie, współtwórca Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci, człowiek wielkiego serca, zaangażowany w pomaganie dzieciom na całym świecie.
Prezes Z G TPD Wiesław Kołak dokonał dekoracji w Ambasadzie Libanu w Polsce w obecności Ambasadora  Pana Charbel Macaron.
 
GALERIA
863

      Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci została utworzona w 2007 roku z inicjatywy Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pełniącego także funkcję   przewodniczącego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego od początku jego założenia w 1989 roku. Współzałożycielami Federacji są również: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bejrucie (Liban). W roku 2014 do Federacji przystąpił Zespół Szkół nr 12 „RÓWNA” w Równem na Ukrainie i Komitet Rodzicielski przy w/w Zespole Szkół. Federacja, którą reprezentują prezes Wiesław Kołak i wiceprezes Henryk Romańczuk, prowadzi wielostronną działalność statutową, realizując między innymi następujące zadania:

 • koncerty wokalno – muzyczne i taneczne w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
 • turnieje sportowo – rekreacyjne, także z udziałem dzieci i młodzieży z Bejrutu,
 • seminaria dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej z Ukrainy o tematyce innowacje w procesie edukacyjnym, wielokulturowość i demokratyzacja,
 • turnusy kolonijne w okresie wakacji szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży z Polski i z Ukrainy (ostatnio w Austrii w 2016 r.).

     Zgodnie z planem pracy Zarządu Federacji w dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Federacji przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, uroczyste spotkanie działaczy Federacji z Polski z delegacją reprezentującą TPD w Libanie, w której uczestniczyli:   

Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian – Wielki Mufti Libanu wraz  z Małżonką,

Sayed Kambarji – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie  wraz z Małżonką,

Burhan Kambarji – członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie oraz inne Osoby wchodzące w skład delegacji.

     Delegację Libańską w serdecznych słowach powitał prezes Federacji Wiesław Kołak, który w swoim wystąpieniu  podkreślił, że zaszczytem dla Federacji jest możliwość  goszczenia Wielkiego Muftiego Libanu oraz osób towarzyszących.  Następnie przedstawił uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Zarządu Federacji: Arkadiusza Gawińskiego – członka Zarządu Federacji  i  Henryka Romańczuka - wiceprezesa Federacji, a także Zbigniewa Drzewieckiego - dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie.

     Przebieg uroczystego powitania delegacji dokumentowała Irena Malanowska, redaktor naczelna pisma TPD Przyjaciel Dziecka. Po powitaniu odbyła się sesja plenarna, podczas której zabrały głos następujące osoby:

Wiesław Kołak – prezes j. w.

Sayed Kambarji – prezes j.w.

Arkadiusz Gawiński - członek Zarządu Federacji

Jolanta Szklarska – członek ZG TPD

Irena Malanowska – redaktor j. w.

Henryk Romańczuk – wiceprezes j.w.

      Wymienione osoby poinformowały  uczestników spotkania o powstaniu i zadaniach Federacji oraz o działalności statutowej Członków Założycieli.

     Henryk Romańczuk przedstawił wielkie zasługi Jego Ekscelencji dr. Abdullatif Darian – Wielkiego Muftiego  Libanu - w zakresie codziennego wspierania i opieki nad dziećmi i ich rodzinami pokrzywdzonymi m.in. w wyniku działań wojennych np. w efekcie tragicznego  konfliktu w Syrii. Następnie  w wyniku uchwały ZG TPD Wielki Mufti Libanu został odznaczony Medalem  dr. Henryka Jordana. Aktu dekoracji dokonał prezes Federacji Wiesław Kołak, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników spotkania. Uczniowie z Centrum TPD „Helenów”  wręczyli Odznaczanemu kwiaty oraz zaprosili delegację z Libanu do złożenia wizyty w tej placówce.

     Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian w serdecznych słowach podziękował za odznaczenie. Poinformował o swojej zawodowej i społecznej działalności w Libanie oraz w regionie krajów afrykańskich, podkreślił także, że zawsze najbardziej poruszające je1st dla niego cierpienie pokrzywdzonego dziecka. Wielki Mufti Libanu z uznaniem odniósł się do dorobku naszego kraju w zakresie opieki nad dziećmi gorszych szans, zaproponował również zawarcie stosownych porozumień pomiędzy stroną libańską i polską, obejmujących zadania do wspólnej realizacji  m.in.  zakresie opieki nad dziećmi i rodzinami potrzebującymi wsparcia, także wskutek krzywd wyrządzonych działaniami wojennymi. Strona polska z aprobatą przyjęła propozycję.

     Następnie delegacja libańska udała się z wizytą do Centrum TPD „Helenów”  gdzie zapoznała  się z działalnością tej placówki w zakresie opieki i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od okresu przedszkolnego  po ukończenie liceum,  przygotowania do wykonywania pracy zawodowej  i  do dalszej nauki. Przedstawiciele delegacji libańskiej, wyrażając uznanie dla Centrum TPD „Helenów”,  zaproponowali  systematyczną współpracę i wymianę doświadczeń.

     Podczas obrad Prezydium Zarządu Głównego z udziałem przedstawicieli Zarządu Federacji w dniu 8 kwietnia br. przyjęto, że program współpracy z TPD w Libanie, z intencją współdziałania z organizacjami pozarządowymi w innych krajach afrykańskich, zostanie wzbogacony.

Opracował Henryk Romańczuk

wiceprezes Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci

GALERIA

 

 

 

 

1791

6 października 2014 roku Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odwiedzili goście z Libanu. Wśród nich byli: charge d’affaires Ambasady Libanu Pani Sonia Abou Azar, wieloletni działacz Libańskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pan Sayed Kambarji, oraz prezes i dyrektor generalny Środkowowschodnich Linii Lotniczych Air Liban Pan Mohamad El Hout. 

 Podczas spotkania Pan El Hout został uhonorowany Medalem dr. Henryka Jordana za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci. Prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który dokonał aktu dekoracji, podkreślił, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wysoko ceni aktywność i ofiarność Pana El Hout, który pracował w wielu krajach, i zawsze pamiętał o potrzebach dzieci i ich rodzin. Dziękując za wyróżnienie, Pan Mohamad El Hout powiedział, że kontynuuje działalność społeczną swego ojca, który był znanym libańskim społecznikiem i już ponad pół wieku temu powołał Komitet Pomocy dla Ubogich, w tym oczywiście dla dzieci.

  Z kolei Pan Sayed Kambarji przypomniał historię wieloletnich wzajemnych kontaktów  polskiego i libańskiego TPD, które wiele lat temu w Bejrucie założył jego ojciec. Powiedział, że cieszy go możliwość kontynuowania tej rodzinnej tradycji, bo dzieci biedne, chore czy zaniedbane są w każdym kraju.

  Pani Sonia Abou Azar w ciepłych słowach podziękowała za miłą uroczystość, która jest dowodem na coraz lepszą współpracę stowarzyszeń libańskiego i polskiego, wyrażając także przekonanie, że te wzajemne relacje będą się nadal pomyślnie rozwijać.

  Ważnym punktem programu było zwiedzanie „Helenowa”. Goście wysoko ocenili program i działalność placówki, wiele uznania wzbudziła najnowsza inwestycja, jaką jest nowy budynek szkolny, ale również niedawno otwarte przedszkole, gdzie mogli zobaczyć, jak troskliwie opiekunki zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi.

 

Komisja Historyczna została reaktywowana na okres nowej kadencji Zarządu  Głównego TPD na zebraniu Prezydium Zarządu w dniu 28. 06 2011 r.

Zadaniem Komisji jest utrwalanie oraz popularyzowanie działalności Towarzystwa i jego działaczy na rzecz dzieci, rodziny, społeczeństwa i państwa.

W jej skład weszły następujące osoby: Leszek Gomółka, Halina Kmiotek, Irena Malanowska,  Stanisław Olbrycht, Bronisław Rybałko,  Wojciech Stojanowski i Bohdan Tracewski. Na pierwszym zebraniu Komisji w dniu 23 stycznia 2012 r. na przewodniczącego Komisji został wybrany B. Tracewski, a na jej sekretarza S. Olbrycht.

W pierwszym zebraniu Komisji wziął udział prezes ZG TPD – Wiesław Kołak oraz następujący członkowie Komisji: L. Gomółka, H. Kmiotek, I. Malanowska, S. Olbrycht, B. Rybałko i B. Tracewski.

Kolejne informacje o pracach Komisji będą zamieszczane w zakładce "Komisja Historyczna"

2368