PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W dniu 20 listopada br. odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zjazd został zorganizowany w trybie hybrydowym, Delegaci, którzy uczestniczyli w Zjeździe osobiście spotkali się w siedzibie Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, pozostali Delegaci uczestniczyli w Zjeździe zdalnie za pośrednictwem skypa.

Zjazd przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Głównego TPD w latach 2019 - 2020 oraz udzielił Zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata działalności.

Podczas Zjazdu GODNOŚCIĄ PRZYJACIELA DZIECKA za szczególne zasługi dla rozwoju naszego Stowarzyszenia zostali odznaczeni:

Bartłomiej Domagała

Zbigniew Drzewiecki

Zygmunt Nowaczyk

Grzegorz Piestrak

Piotr Zamelski

Poniżej publikujemy list Wiesława Kołaka Prezesa Zarządu Głównego TPD skierowany do Delegatów.

Wkrótce opublikujemy protokół Zjazdowej Komisji Wniosków i Uchwał


   
36

Sztandar dla Helenowa

Zbliża się niecodzienny jubileusz niezwykłej placówki naszego stowarzyszenia: 100 lat działalności Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki "Helenów. Z tej okazji zawiązał się Komitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru dla "Helenowa".

W Jego skład wchodzą Kazimierz Pleśniak i Dariusz Czekaj z TPD w Legnicy, Henryk Zabrocki z TPD w Koszalinie oraz Henryk Romańczuk, przewodniczący Komisji Historycznej ZG TPD. Marzeniem organizatorów jest wręczenie sztandaru podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka 2021.

Napłynęły już pierwsze wpłaty. Prosimy wszystkich sympatyków "Helenowa" o wpłacanie choćby symbolicznej kwoty na konto 18 1240 6175 1111 0010 2559 9102

z dopiskiem "Darowizna na sztandar"

29
„Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!”
Właśnie ruszyło nowe wyzwanie sieci MediaMarkt „Pomaganie jest cool. Kupując, pomagasz!”.Biorąc w nim udział, możecie wesprzeć naszą organizację. Początek nowego roku szkolnego to zawsze dla nas okres wzmożonej działalności i nowych wyzwań, w szczególności w okresie pandemii. Co za tym idzie, zawsze w tym czasie brakuje nam niezbędnych środków do funkcjonowania. W tym roku z pomocą przychodzi MediaMarkt wraz ze swoją nową kampanią.
 Rzecznik Praw Obywatelskich, Prof. Marcin Wiącek odpowiedział na gratulacje z okazji wyboru na to ważne i zaszczytne stanowisko, które w imieniu całego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przesłał Prezes TPD, Wiesław Kołak:
 
„Szanowny Panie Prezesie,
pragnę gorąco podziękować za miły list i gratulacje związku z wybraniem mnie na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Ogromnie cieszy mnie zadeklarowana przez Pana Prezesa chęć współpracy na rzecz realizacji i ochrony praw najmłodszych obywateli. Będzie to niewątpliwie ważne wsparcie w realizacji odpowiedzialnej misji, którą właśnie rozpoczynam. Korzystając z okazji, chciałbym przekazać Panu oraz wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci serdeczne pozdrowienia i życzenia wszelkiej pomyślności.
 
Z wyrazami szacunku,
Marcin Wiącek”
 

 

41

 

 

 

48

 

Historyczny wkład TPD w organizację polskich Olimpiad Specjalnych

Dziś rozpoczyna się paraolimpiada w Tokio! Z tej okazji przypominamy historię  polskich Olimpiad Specjalnych, która rozpoczęła się w Komitecie PDST (Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski), działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku” – treść ślubowania zawodników Olimpiad Specjalnych.

Special Olympics International

Idea olimpiad specjalnych zrodziła się w latach 60. w USA pod nazwą Special Olympics, zaś inicjatorką i organizatorką pierwszego wydarzenia była Eunice Kennedy-Shriver, odpowiedzialna za przeprowadzenie pierwszych półkolonii sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

CYFROLATKI mają swój mural w Olecku

W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci, w Olecku powstał mural „Uśmiech zamiast hejtu”, zachęcający do rezygnacji z formułowania treści o przemocowym, raniącym i wykluczającym charakterze.

Program „CYFROLATKI” to cykl szkoleń i warsztatów dla kadry placówek wsparcia dziennego TPD oraz rodziców i opiekunów. Po ich zakończeniu kadra jest przygotowana do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla podopiecznych TPD z różnych grup wiekowych.

 

Spotkanie Pierwszej Damy z kolonistami w „Helenowie”

 

 Po zakończeniu roku szkolnego 40-osobowa grupa dzieci z województwa dolnośląskiego, w wieku 8 - 16 lat, wyjechała na kolonie do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”, które znajduje się w Międzylesiu pod Warszawą. W programie pobytu zaplanowano urozmaicone zajęcia, w tym różne gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczki, zwiedzanie  Warszawy, ognisko z piosenkami i występami artystycznymi.

Szczególną atrakcją zarówno dla dzieci, jak i ich opiekunów była wizyta Pierwszej Damy, która już  po raz czwarty odwiedziła „Helenów”. Znakomitego Gościa przywitał dyrektor placówki Zbigniew Drzewiecki. Następnie Kazimierz Pleśniak, prezes

1290 GALERIA