PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dnia 8 czerwca 2019 r. w sali Stowarzyszenia Autorów ZAIKS w Warszawie

Wielka Gala z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sala ZAIKS-u w Domu pod Królami w Warszawie, mieszcząca ponad 200 osób, była w tym wyjątkowym dniu w sobotę 8 czerwca całkowicie wypełniona.  Udział w tym ważnym wydarzeniu wzięli członkowie i działacze TPD z wszystkich regionów kraju oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, sponsorów i sympatyków Towarzystwa.

Prowadzący Galę konferansjer Piotr Siła powitał zebranych podkreślając, że „jest to wielki dzień, wielkie święto i radość z obchodów stu lat istnienia organizacji, która przetrwała nie tylko cały wiek, ale również wszelkie, jakże groźne i trudne zawirowania historii, najburzliwsze w dziejach  XX wieku. 

 

GALERIA

Następnie głos zabrał prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak, który po przywitaniu  zebranych, podziękował za gościnę i nieodpłatne korzystanie z sali członkom prezydium zarządu ZAIKS-u prezesowi Januszowi Foglerowi i dyrektorowi Krzysztofowi Lewandowskiemu. W odpowiedzi prezes Janusz Fogler powiedział, że goszczenie tak zasłużonej organizacji jak TPD jest zaszczytem i przyjemnością. Przypomniał też, że niedawno  swoje 100-lecie obchodziło również Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

 Kolejnym punktem programu było odczytanie listu gratulacyjnego Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, która przyjęła honorowy patronat nad obchodami 100-lecia TPD. Poinformowano także o innych listach nadesłanych z okazji Jubileuszu.

 Ważną chwilą było wręczanie odznaczeń. Wszyscy Prezesi Oddziałów Regionalnych zostali uhonorowani Medalami Pamiątkowymi z okazji Jubileuszu 100-lecia TPD za okazane dzieciom serce i pomoc w tworzeniu warunków dla pomyślnego rozwoju i godnego życia.

 Odznaczono również  osoby szczególnie zasłużone i wspierające działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uhonorowany medalem prof. Tomasz Arciszewski, wnuk inicjatora powołania Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (taką nazwę nosiło  początkowo TPD), specjalnie na Galę przybył ze Stanów Zjednoczonych, gdzie stale mieszka. Wiele ciepłych słów na temat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci skierowała do zebranych była, a obecnie honorową prezes ZG TPD prof. Joanna Staręga-Piasek, która mówiła o ważnej roli TPD w łagodzeniu skutków przemian i transformacji ustrojowej w naszym kraju. Inicjatywy podejmowane przez działaczy TPD autentycznie wspomagały dzieci, zwłaszcza te najbiedniejsze. Obecnie wspomagają je nadal na miarę obecnych wyzwań. Dlatego misja Towarzystwa musi trwać nadal - podkreśliła Pani Profesor, która - po raz drugi zabierając głos - nie szczędziła słów zachęty skierowanych do działaczy, życząc im zarazem wytrwałości w ich niełatwej codziennej pracy dla dobra dzieci. 

  Wśród odznaczonych są również Kawalerowie Orderu Uśmiechu: Krystyna Chowańska, prezes TPD w Koninie; Kazimierz Pleśniak, prezes TPD w Legnicy i Henryk Zabrocki prezes TPD w Koszalinie.

Nie brakuje w tej grupie przedstawicieli sponsorów, którymi są: Wioleta Szafryna, dyrektor programu Żółty Talerz w Kulczyk Foundation, zapewniający prawie 3 tys. dzieci z 90 placówek TPD codziennie posiłek; oraz Agnieszka Olejniczak, dyrektor marketingu PEPCO Poland, dzięki któremu prawie 600 dzieci z 30 placówek TPD w kraju uczestniczy w zajęciach rozwijających zainteresowania,  programie profilaktyki cyberprzemocy  i w kreatywnych obozach wypoczynkowych.  

Z kolei Godnością Przyjaciela Dziecka za całokształt działań dla dobra rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne odznaczono Joannę i Józefa Bogdaszewskich; Agnieszka i Bartłomiej Domagałowie zostali odznaczeni za całokształt działań mających na celu promocję adopcji i rodzicielstwa zastępczego; Gertruda i Jerzy Brozdowscy  otrzymali to odznaczenie za wieloletnie prowadzenie rodzinnego domu dziecka TPD.

Kolejnym punktem programu było odczytanie listów gratulacyjnych od Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dariusza Piontkowskiego – Ministra Edukacji Narodowej i wielu innych osób. Gościem uroczystości była również Dorota Habich, zastępca prezesa Zarządu ds. Programowych PFRON, wspierająca działalność TPD na rzecz dzieci niepełnosprawnych.    

 Następnie uwagę skupił na sobie prof. Stanisław Górka, aktor scen warszawskich, artysta filmowy występujący także w popularnych serialach, który odczytał fragmenty archiwalnego przemówienia Stefanii Sempołowskiej z roku 1919 oraz artykułu z „Robotnika” również z tego samego roku, a  także fragment myśli Janusza Korczaka.

Przypomniane zostały również tragiczne wydarzenia drugiej wojny światowej. W wyniku przechodzącego wszelką wyobraźnię terroru,  eksterminacji i niezliczonych mordów,  przypomniał konferansjer,  zginęło 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej, z czego jedną trzecią  stanowiły dzieci. Pamięć 2 milionów dzieci ofiar wojny uczczono chwilą ciszy. -  W okresie okupacji TPD działało konspiracyjnie. A wielu wychowawców należało do Armii Krajowej – dodał  prowadzący.

  W opowieści o powojennej historii zwrócono uwagę na wielką energię działaczy TPD, nie szczędzących wysiłków, by   organizować opiekę nad sierotami, wspomagać dzieci biedne, głodne i chore. Przypomniano też postaci wyjątkowych prezesów. O Stanisławie Tułodzieckim opowiedział jego syn Maciej Tułodziecki, a Bohdana Tracewskiego wspominał Zygmunt Pyszkowski. Były też piosenki w wykonaniu zespołu dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy pl. Hallera na warszawskiej Pradze Północ, nagrodzone burzliwymi oklaskami. Zaś o swoich własnych doświadczeniach opowiedział Sylwester Nowak, działacz i prezes dzielnicowego TPD, i od niedawna radny dzielnicy Praga Północ. Sporo powiedziano o osiągnięciach Towarzystwa m.in. o prowadzeniu środowiskowych ognisk wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, poradnictwie wychowawczym dla rodziców, dożywianiu, wakacyjnym wypoczynku, pomocy dla ubogich rodzin i wielu  innych przedsięwzięciach.

 Cała opowieść o historii TPD ilustrowana była filmem, na którym pokazano zdjęcia zarówno archiwalne, jak i dokumentujące czasy obecne. Zakończył tę piękną imprezę koncert w wykonaniu Artystów Scen Warszawskich, podczas którego  publiczność usłyszała wspomnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz znane piosenki legionowe, lwowskie i współczesne.  Scenariusz tego wspaniałego scenicznego wydarzenia opracował dr Tomasz Lerski - historyk, dziennikarz, literat, autor słuchowisk radiowych i książek.   

Listy gratulacyjne: Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinistra Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator OświatyPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kulczyk Foundation, Tesco FundacjaUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w SiedlcachKomitet Ochrony Praw Dziecka.

FILMY

 Link do filmów POBIERZ