PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Warszawa, 26 sierpnia 2020 roku

 

 

Komunikat ws. wyboru wykonawcy boiska wielofunkcyjnego w Centrum TPD „Helenów”

 

 

 1.  1. Dnia 19.08. br. nastąpiło 1. posiedzenie Komisji ds. wyboru wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okrężną na potrzeby Centrum TPD "Helenów", na którym otwarto złożone propozycje ofertowe.

 

 1. 2. Termin składania ofert upłynął w dniu poprzednim, tj. 18.08. br. o godz. 15. W sekretariacie Inwestora na Krakowskim Przedmieściu 6 zarejestrowano 5 ofert.

 

 1. 3. Wpłynęły następujące oferty:

 

 • • Firmy TRANSKOPAR, ul. Przylesie 6, 05-640 Mogielnica,

Cena netto: 900 000,00 zł, VAT: 207 000,00 zł, Cena brutto: 1 107 000,00 zł.

 

 • • Firmy GARDENIA SPORT Sp. z o.o., ul. Kłobucka 17, 02-699 Warszawa,

Cena netto: 1 151 834,61 zł, VAT: 264 921,96 zł, Cena brutto: 1 416 756,57 zł.

 

 • • Firmy SPEED Invest Sp. z o.o., ul. Parkowa 12, 05-200 Wołomin,

Cena netto: 999 000,00 zł, VAT: 229 770,00 zł, Cena brutto: 1 228 770,00 zł.

 

 • • Firmy TORAKOL Rajmund Zalewski, Koszczały 9, 88-210 Dobre,

Cena netto: 990 000,00 zł, VAT: 227 700,00 zł, Cena brutto: 1 217 700,00 zł.

 

 • • Firmy ROBOTY ZIEMNO-BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30,

Cena netto: 1 024 390,24 zł, VAT: 235 609,76 zł, Cena brutto: 1 260 000,00 zł.

 

 1. 4. Dnia 20.08. br. oferenci zostali poproszeni o:

 

 • • uzupełnienie brakujących załączników, jakie wymieniliśmy w zapytaniu ofertowym;

 

 • • przesłanie informacji technicznej (karty techniczne, rodzaje materiałów, producenci) przede wszystkim dot. nawierzchni płyty boiska jak również systemu drenażu, urządzeń do mini-golfa oraz instalacji elektrycznej.

 

Termin uzupełnień został wyznaczony na dzień 24.08. br. do godz. 13.

Do tego czasu otrzymaliśmy oczekiwane informacje od wszystkich oferentów poza firmą nr 1, tj. TRANSKOPAR. Formalnie, przede wszystkim brakowało dokumentów wskazujących na dysponowanie środkami finansowymi na wykonanie 60% całości inwestycji.

 

 

 1. 5. W dniu dzisiejszym, tj. 26.08. br. Komisja w pełnym swym składzie dokonała wyboru wykonawcy boiska – jednogłośnie stawiając na firmę nr 4, tj. TORAKOL Rajmund Zalewski.

 

Uzasadnienie:

Głównym kryterium rozstrzygającym w naszym zapytaniu była cena i nim konsekwentnie posłużyliśmy się do końca.

Z przyczyn powyżej opisanych, tj. nieuzupełnienia dokumentów warunkujących rozpatrywanie oferty, musieliśmy zrezygnować z brania pod uwagę najniższej po otwarciu cenowo oferty, tj. od firmy nr. 1, TRANSKOPAR i tym samym wybraliśmy drugą w kolejności najniższą ofertę.

 

Komentarz:

Była jedna tylko okoliczność na zaakceptowanie oferty z wyższą ceną – gdyby zawierała ona technologię płyty boiska o wyższej jakości niż u pozostałych oferentów, ponieważ ten kluczowy element inwestycji precyzyjnie określiliśmy w projekcie wykonawczym jako wykonany w „najwyższej jakości”. Złożyło się jednak tak, że wszyscy 4 rozpatrywani oferenci zaproponowali to samo rozwiązanie technologiczne, od tego samego producenta, tj. tetrapur ws i tetrapur enz IV s od BSG Sp. z o.o. A zatem użyte materiały w tym zakresie nie mogły wpłynąć na nasz wybór.