PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zaproszenie na III Międzynarodową Konferencje Naukową "W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka - aspekty społeczno-prawne"

Formularz zgłoszenia - bierne uczestnictwo

Formularz zgłoszenia - czynne uczestnictwo

Organizatorzy (Organizers): Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (Instytut Nauk Prawnych); Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka, działająca przy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Współpraca (Co-operation): Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im.  Iwana Franki w Drohobyczu, Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka.

Komitet Naukowy Konferencji (Scientific Board):

Przewodniczący/Chairman of the Committee: Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

 

Członkowie/Committee Members:

Prof. dr hab. Magdalena Sitek – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie

Prof. dr hab. Nadia Skotna – Rektor Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu

Dr hab. Andrzej Panasiuk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska – Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Prof. dr hab. Tatiana Francuz - Jaśkiewicz - Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Ewa Jarosz – Instytut Pedagogiki Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki Pediatrii w Warszawie

Prof. dr hab. Natalia Pobirchenko - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Such-Pygiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
w Józefowie

Prof. dr Svitlana Shchudlo – Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu

Prof. dr hab. Roza Valeeva – Uniwersytet Federalny w Kazaniu

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN

Prof. dr hab. Anatol Francuz – Uniwersytet Ekonomiki i Prawa KROK w Kijowie

Prof. dr hab. Tadeusz Graca - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Prof. dr hab. Marek Konopczyńki – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Andrzej Korybski – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Jacek Kulbaka – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. dr. hab. Stanisław Nitecki – Uniwersytet Opolski

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa – Dyrektor Instytutu Nauk Psychologicznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej

Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Słomski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Sobczak – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Profesor Instytutu Nauk Prawnych

Prof. dr hab. Adam Solak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dr Helena Babiuch – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Dr Iwona Florek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Aleksandra Lukasek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Dr Marek Michalak – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Dr Avi Tsur – Uniwersytet w Tel Avivie, Izrael

Dr n. med. Maciej Michalak – Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka

Dr Piotr Zamelski – Politechnika Opolska

Henryk Zabrocki – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Koszalinie

 Patronat Konferencji/Conference Patronage

Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

 

Kierownik organizacyjny Konferencji/ Organizing Director of the Conference

dr Anna Pawlak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. +48 506 332 581.

 

Komitet Organizacyjny/Organizing Committee:

dr Justyna Stadniczeńko, dr Dawid Stadniczeńko, dr Beata Skwarek, dr Oksana Zelena

 

Języki robocze Konferencji/Working Languages of the Conference:

polski, angielski, ukraiński /Polish, English, Ukrainian.

 

Panele tematyczne konferencji/ Thematic Panel Main Topics

 1. Rola państwa w życiu społecznym a wpływ globalizacji na proces wychowania
 2. Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie
 • Strefa bezpieczeństwa i dobrobytu a konflikty zbrojne
 1. Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia społecznego
 2. Działania trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci
  i młodzieży
 3. Profilaktyka społeczna ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym
 • Medycyna a prawa dziecka
 1. Wyzwania wobec współczesnej rodziny a dziecko
 2. Studenci o wychowaniu i bezpieczeństwie

 

 1. The Role of the State in the Social Life versus the Impact of Globalization on the Process of Upbringing
 2. Pedagogy of law, ethics and morality and upbringing
 • Safety and Welfare Sphere and Armed Conflicts
 1. Children and the Youth within the Area of Social Life
 2. Actions by the Third Sector in the Interests of the Safety and the Children and Youth’s Upbringing
 3. The Social Prevetion of the Risky Behaviour of the Children and Youth
 • Child Safety in Traffic
 • Medicine and the Rights of the Child
 1. Challenges to the Modern Family and the Child
 2. Students on Upbringing and Safety

 

 

Schemat Konferencji/Scheme of the Conference

20 listopada 2020 r. (piątek)/ November 20, 2020 (Friday)

09:15 – Logowanie uczestników konferencji (link do logowania zostanie przesłany na adres e-mail zgłoszonych uczestników)

9:30 – 10:15 – Sesja otwierająca - wystąpienia współorganizatorów, partnerów, patronów

10:15- 16:00 – Obrady w zespołach problemowych (w tym panel studencki)

16:00-16:30 – Podsumowanie, zakończenie konferencji

 

Informacje dodatkowe/Additional information

Każdy referat powinien być przygotowany na 15 minut.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo przełożenia części paneli tematycznych na 21 listopada 2020 (sobota).

 

Speeches should be prepared for 15 minutes.
In the event of a large number of applications, the organizers reserve the right to postpone some of the thematic panels until November 21, 2020 (Saturday).

 

Terminy/Deadlines:

- 15 września 2020 (15 September 2020) – zgłoszenie uczestnictwa w konferencji na adres mailowy kierownika organizacyjnego Konferencji – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /deadline for registration by sending e-mail on mailing address of the organizing director of the Conference: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- 31 październik 2020 (31 October 2020) – rozesłanie uczestnikom szczegółowego programu konferencji/ participants will receive a programme of the Conference

 

- 10 grudnia 2020 (10 December 2020) – nadesłanie przez uczestników konferencji tekstów referatów i komunikatów przeznaczonych do publikacji na adres mailowy redaktorów naukowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /deadline for sending final version of a paper for publication on mailing address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Publikacja wydana zostanie w wydawnictwie z listy MNiSW.

 

Tekst artykułu: Objętość – do 1 arkusza wydawniczego (ok. 16 stron znormalizowanego maszynopisu komputerowego); czcionka – 12 (Times New Roman), odstęp – 1,5, przypisy u dołu strony (10, Times New Roman), w tym streszczenie w języku angielskim (do 1 strony znormalizowanego maszynopisu) oraz słowa kluczowe umieszczone na zakończenie tekstu zasadniczego/ Text of the paper for publication – up to 16 pages (Times New Roman, 12; 1,5), including one page of English Summary on the end of the text and keywords (Text in English and Russian Languages should have a Polish language Summary and key words). Footnotes down the page (10, Times New Roman).

 

-----------------------------------

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego