PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w wieku 94 lat odszedł od nas

STANISŁAW KOZIEŁ

Żegnamy zasłużonego działacza   i Przyjaciela Dzieci.

 

 Od 1975 r. do 2006 r.,  przez 31 lat, był Prezesem Zarządu Powiatowego TPD w Gorlicach oraz wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego TPD w Nowym Sączu.

         W 1995 r. inicjator i założyciel Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Gorlicach. Honorowy członek TPD, ceniony, zaangażowany, pedagog oraz wychowawca wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Cechował Go wielki talent pedagogiczny, potrafił rozwiązywać problemy dzieci z rodzin zaniedbanych wychowawczo, służył im radą i pomocą, w razie potrzeby skutecznie zabiegał o pomoc materialną. Był organizatorem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży /wycieczek, rajdów/, zawsze elegancki, taktowny, nieustannie i do końca aktywny.

W uznaniu zasług, został uhonorowany: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza TPD, Medalem im. dr Henryka Jordana, Odznaką Przyjaciela Dziecka i innymi. 

ŻEGNAJ  PANIE STANISŁAWIE - Prezes i Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.