PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
30 kwietnia obchodzimy ważny dzień. Wyrażamy sprzeciw wobec bicia dzieci oraz stosowania wobec nich przemocy w jakiejkolwiek formie.
Całkowity zakaz stosowania przemocy fizycznej wobec dziecka obowiązuje w Polsce od 2010 roku.
Lata działań, kampanii społecznych, zaangażowanie wielu osób, także wybitnych specjalistów związanych z TPD odniosły skutek.
Dziś, choć sytuacja znacznie się poprawiła i radykalnie spadło społeczne poparcie dla stosowania przemocy jako środka „wychowawczego”, wciąż musimy pamiętać o najmłodszych – bezbronnych w starciu z agresorem.
 
Pamiętajmy, że dziecko nie zgłasza przemocy. Często nie ma nawet świadomości bycia krzywdzonym, myśląc, że jest temu winne bądź uznając swoją sytuację za normalną.
W mojej pracy – mówi Małgorzata Wójcik, Społeczna Rzeczniczka Praw Dziecka TPD i kierowniczka placówki wsparcia dziennego TPD w Częstochowie – obserwuję akty stosowania przemocy fizycznej, która jest ukrywana ze wstydu, z braku wiary w poprawę swojego losu, z bezsilności, z potrzeby chronienia najbliższych oraz kata. Dzieci przeżywają dramat, wstydzą się, nie czują się bezpieczne.
 
– Dzieci niestety wciąż doświadczają przemocy ze strony osób dla nich ważnych – dodaje Jolanta Szklarska, dyrektor biura Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny
– Wiedzą jednak, że w TPD spotkają osoby, które pomogą im uporać się z tym trudnym doświadczeniem, a także mogą liczyć na interwencje – są to psychologowie i pedagodzy w świetlicach, ogniskach i poradniach TPD, a także Społeczni Rzecznicy Praw Dziecka TPD.
 
Sieć Społecznych Rzeczników Praw Dziecka TPD obejmuje większość województw. Ich lista znajduje się pod adresem https://zg.tpd.org.pl/.../dzial.../rzecznicyprawdziecka.html.
Rzecznicy służą wsparciem przede wszystkim dzieciom, ale zgłoszenia niepokojącej sytuacji mogą dokonać także osoby dorosłe z otoczenia krzywdzonego dziecka.
 
 
 
Jeśli jesteś świadkiem przemocy lub podejrzewasz, że dziecku może dziać się krzywda, reaguj!
 
Anonimowo możesz zgłosić sprawę:
– najbliższemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
– żłobkowi, przedszkolu, szkole, do której uczęszcza dziecko
– Sądowi Rejonowemu, opisując możliwie dokładnie sytuację.
 
Telefony zaufania:
 
0 800 12 12 12 (bezpłatny) Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
22 668 7000 Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
 
W nagłych wypadkach możesz zadzwonić również pod numer alarmowy 112