PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

CYFROLATKI mają swój mural w Olecku

W ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści wśród dzieci, w Olecku powstał mural „Uśmiech zamiast hejtu”, zachęcający do rezygnacji z formułowania treści o przemocowym, raniącym i wykluczającym charakterze.

Program „CYFROLATKI” to cykl szkoleń i warsztatów dla kadry placówek wsparcia dziennego TPD oraz rodziców i opiekunów. Po ich zakończeniu kadra jest przygotowana do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych dla podopiecznych TPD z różnych grup wiekowych.Zwieńczeniem programu jest tzw. akcja lokalna, która w Olecku przybrała formę muralu. Celem akcji lokalnych z jednej strony jest zachęta dla uczestników programu do dzielenia się wiedzą i wejście w rolę środowiskowych liderów, z drugiej zaś – nawiązanie współpracy z lokalną społecznością.

W wypadku oleckiego muralu nawiązana współpraca objęła nie tylko Urząd Miejski w Olecku, zarządzający nieruchomością miejską, na której ścianie namalowany został mural, lecz także szereg podmiotów wspierających: Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Manufaktura Reklamy, Pióropusz: Animacje & Animatorzy dla dzieci.

Mural odsłonięty został uroczyście 26 lipca, symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Karol Sobczak, Burmistrz Olecka.

GALERIA