PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W dniu 20 listopada br. odbył się Krajowy Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Zjazd został zorganizowany w trybie hybrydowym, Delegaci, którzy uczestniczyli w Zjeździe osobiście spotkali się w siedzibie Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD, pozostali Delegaci uczestniczyli w Zjeździe zdalnie za pośrednictwem skypa.

Zjazd przyjął sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Głównego TPD w latach 2019 - 2020 oraz udzielił Zarządowi absolutorium na kolejne dwa lata działalności.

Podczas Zjazdu GODNOŚCIĄ PRZYJACIELA DZIECKA za szczególne zasługi dla rozwoju naszego Stowarzyszenia zostali odznaczeni:

Bartłomiej Domagała

Zbigniew Drzewiecki

Zygmunt Nowaczyk

Grzegorz Piestrak

Piotr Zamelski

Poniżej publikujemy list Wiesława Kołaka Prezesa Zarządu Głównego TPD skierowany do Delegatów.

Wkrótce opublikujemy protokół Zjazdowej Komisji Wniosków i Uchwał