PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   Szanowni Państwo,

   W związku z licznymi zapytaniami z ogniw terenowych na temat sposobu podziału funduszy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszczamy ponownie (dostępny także w dziale "do pobrania" w postaci pliku Worda; Uchwała ) pełen tekst Uchwały Zarządu Głównego TPD z dnia 4 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału funduszy uzyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
   W dziale "Do pobrania" zamieszczamy także szczegółową informację na temat prawnych możliwości i ograniczeń w sposobach wydatkowania środków z 1%

Wystarczy kliknąć poniższy przycisk "Więcej"

 

UCHWAŁA

Zarządu Głównego

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

z dnia 04 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie podziału funduszy uzyskanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Na podstawie § 39 ust. 4 pkt 3 Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarząd Główny TPD ustala następujące zasady przekazywania i wykorzystania środków uzyskanych z 1% (...)

 

§ 1

  1. Wszystkie Zarządy Oddziałów Regionalnych TPD są zobowiązane do przekazania 5 % środków pieniężnych pochodzących z odpisu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2008, zwanych dalej środkami pieniężnymi na działalność statutową Zarządu Głównego.

  2. Zarządy Oddziałów Regionalnych TPD nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego, poza zobowiązaniem, o którym mowa w ust. 1 - ponoszą zryczałtowane koszty obsługi finansowej prowadzonej przez Zarząd Główny w kwocie równej 5 % wartości środków pieniężnych.

  3. Środki pieniężne, które wpłyną na rachunek Zarządu Głównego z Urzędów Skarbowych z terenów Oddziałów Regionalnych posiadających status organizacji pożytku publicznego, są środkami przeznaczonymi na działalność Zarządu Głównego, z wyłączeniem kwot, które podatnicy wskazali do przekazania konkretnemu oddziałowi, albo innej jednostce organizacyjnej lub placówce TPD. Kwoty te, na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazane zostaną do właściwych Oddziałów Regionalnych.

  4. Środki pieniężne, które wpłyną na rachunek Zarządu Głównego ze wskazaniem imiennym na potrzeby zdrowotne dzieci - podopiecznych TPD, zostaną przekazane właściwym oddziałom TPD.


§ 2

  1. Wszystkie ogniwa TPD, które pozyskają środki pieniężne, przeznaczą je - zgodnie z obowiązującymi przepisami - na działalność statutową Towarzystwa.

  2. Jedyną możliwą formą wykorzystania środków pieniężnych ze wskazaniem imiennym jest dokonanie przez właściwy zarząd w całości lub części udokumentowanych zakupów:

1) niezbędnego dla poprawy zdrowia lub funkcjonowania dziecka sprzętu (leczniczego rehabilitacyjnego, innego) i przekazanie rodzinie dziecka w nieodpłatne użytkowanie;

2) usług rehabilitacyjnych, leczniczych, opiekuńczych, wypoczynku dziecka itp, mieszczących się w ramach statutowej działalności TPD.


§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządom Oddziałów Regionalnych TPD.