PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

   Cieszę się bardzo, że na  spotkanie Towarzystwa Przy­jaciół Dzieci przyszło tak wielu przyjaciół dzieci, że 90 lat pracy orga­nizacji przyniosło tak znaczące owo­ce - podkreślała z satysfakcją Jadwiga Paprocka, prezes Zarządu Miejsko-Powiatowego TPD w Ciechanowie, wita­jąc uczestników jubileuszowej imprezy, wypełniających salę konferencyjną Sta­rostwa Powiatowego. Przybyło liczne grono działaczy, w tym takich jak Jadwi­ga Żuradzka i Maria Elward, które po pół wieku własnego życia poświęciły na działalność w szeregach przyjaciół dzieci i nie ustają w tym do dziś. Byli też Hen­ryk Romańczuk - sekretarz generalny TPD, Joanna Olczak - prezes zaprzy­jaźnionego oddziału TPD w Płocku, Franciszek Budzianowski - wieloletni prezes ZW organizacji i były wojewoda ciechanowski, także poseł Aleksander Sopliński, starosta ciechanowski Sła­womir Morawski, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Grembowicz, zastępcy prezydenta Ciechanowa Cezary Chodkowski i Ewa Gładysz; przy czym pani Gładysz jest wieloletnią działaczką stowarzyszenia; kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego - Grzegorz Wróblewski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego - Andrzej Kamasa, dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty - Dariusz Mosakowski, przedstawiciele urzędów i instytucji, liczni darczyńcy i sponsorzy, młodzież.

   Jubileuszowe spotkanie miało charak­ter konferencji, ale prowadzonej w tonacji przyjacielskiej, więc choć przewodniczyła jej Alicja Chojnacka, to przecież zdarza­ły się „okazjonalne" punkty programu, takie jak choćby recytacja wiersza o TPD w wykonaniu niepełnosprawnych pod­opiecznych tepedowskiej świetlicy Patrycji i Grzesia.

   Henryk Romańczuk poinformował zebranych o odbywającej się w Warsza­wie konferencji Międzynarodowej Fede­racji Stowarzyszeń Przyjaciół Dzieci, której TPD jest członkiem.

   Sekretarz generalny przypomniał czas i okoliczności tworzenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, powstałego z inicjatywy Polskiej Partii Socjali­stycznej, które w odrodzonej po zaborach ojczyźnie opiekowało się sierotami, dzieć­mi bezdomnymi, zaniedbanymi, głodują­cymi. Po II wojnie czekały RTPD podobne zadania, choć na większą skalę. Powstało też Chłopskie TPD, które połączyło się z robotniczym - powstało jedno TPD, któ­re do dziś skupia ludzi podejmujących niezwykle pożyteczne inicjatywy, służące dzieciom - zaniedbanym, chorym, nie-mającym rodzinnego wsparcia. Pomoc ta jest dziś najbardziej potrzebna dzieciom ze wsi, które do wszystkiego mają dalej - a już najbardziej do opieki stomatologicznej.

   Istotę pracy TPD, organizacji potra­fiącej zjednywać ludzi i instytucje wokół wspólnych celów, podkreślali m.in. poseł Aleksander Sopliński, starosta Sławo­mir Morawski, Joanna Olczak, Jadwi­ga Żuradzka, Andrzej Kamasa, Janusz Łoniewski. Odczytano też listy matek dzieci niepełnosprawnych, które są bywalcami tepedowskiej świetlicy tera­peutycznej - pełne wzruszających słów i podziękowań.

   Przewodniczący RM Ciechanowa Tomasz Grembowicz wręczył Jadwidze Paprockiej medal „Za Zasługi dla Cie­chanowa", zaś Ewa Gładysz przekazała jej list gratulacyjny prezydenta miasta Waldemara Wardzińskiego.

   Medalem im. Henryka Jordana odzna­czono Elżbietę Lizak i Karola Karzełka. Odznaki „Zasłużony działacz TPD"otrzymali: Anna Jankowska, Monika Nalęcz, Anna Sawicka i Edward Sacher-ski, zaś odznaki „Przyjaciela dziecka": Emilia Arumińska, Magdalena Gregorczyk, Alicja Ślubowska, Wiesława Żagiel, płk Adam Kolankiewicz, Cezary Chod-kowski i Eugeniusz Sadowski. Duża grupa działaczy Towarzystwa, przyjaciół organizacji i instytucji otrzymała pamiąt­kowe dyplomy 90-lecia TPD.

   W końcowej części uroczystości wystą­piła grupa młodzieży z ciechanowskiego Gimnazjum nr 3 (stale współpracująca z TPD). Zaprezentowała montaż poetycki poświęcony Juliuszowi Słowackiemu z racji 200. rocznicy urodzin poety.

Stel; Źródło: Tygodnik Ciechanowski, nr 51 z dn. 20-12-2009