PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego zorganizował 7 marca 2011 roku, w siedzibie Zarządu Głównego TPD w Warszawie, debatę poświęconą 20- leciu  pracy  Środowiskowych Ognisk Wychowawczych. Tematem rozważań były Środowiskowe Ogniska Wychowawcze jako optymalna forma pomocy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka społecznego oraz wsparcia ich rodzin.

Celem debaty było: dokonanie przeglądu i próby merytorycznego podsumowania dwudziestoletniego dorobku ognisk TPD w Warszawie i w województwie mazowieckim, wskazanie utrudnień i zagrożeń w realizacji programów na rzecz dzieci  z grupy ryzyka społecznego oraz sformułowanie prognoz, wniosków i postulatów na przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli Działacze TPD, Kierownicy i wychowankowie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, przedstawiciele władz m. st. Warszawy, zainteresowanych instytucji i organizacji.