PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

   Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zakończyło i podsumowało  kolejną, trzecią edycję programu „Rzecznictwo, ochrona i monitoring praw dziecka w 30 rejonach kraju”, dofinansowaną ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.      

     W ciągu trzech edycji, prowadzonych od 2006 roku, do funkcji  społecznego rzecznika praw dziecka TPD przygotowanych zostało ponad 100 osób. Monitoringiem objęto blisko 4 tys. spraw pokrzywdzonych dzieci, zbadano przestrzeganie praw dziecka w 159 szkołach, w których uczy się prawie 50 tys. uczniów  oraz w 143 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa 7103 dzieci.                   

     Przez wiele lat było rzeczą naturalną, że rzecznikami dziecka  byli działacze TPD, osoby wrażliwe na dziecięcą krzywdę, często specjaliści z różnych dziedzin: pedagodzy, prawnicy, psychologowie, lekarze – na zasadach wolontariatu. Interwencja, porada, edukacja, oferta opieki były najczęstszymi formami reakcji na naruszanie praw podopiecznych.

W ostatnich latach ten nurt działalności jest w TPD intensywnie rozwijany. Warto podkreślić, że rzecznictwo praw dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. TPD jako organizacja sieciowa, działająca na terenie całego kraju, posiada zarządy i koła we wszystkich województwach, dysponuje dużym potencjałem kadrowym i możliwością dotarcia do najbardziej odległych zakątków kraju i najbardziej zaniedbanych środowisk. Dlatego upowszechnienie instytucji społecznego rzecznika praw dziecka jako osoby dobrze przygotowanej, kompetentnej jest organizacyjnie możliwe – rzecznicy pełnią dyżury najczęściej korzystając z możliwości lokalowych terenowych zarządów TPD. Organizują także, w interesie swoich podopiecznych, współpracę z lokalnymi instytucjami oraz specjalistami np. pedagogami,  psychologami, prawnikami, lekarzami.

   14 listopada br.,  na tydzień przed  rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, kolejna grupa tepedowskich rzeczników praw dziecka,  po odbytym szkoleniu, otrzymała certyfikaty upoważniające do występowania w sprawach dzieci. Podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, resortów: edukacji, sprawiedliwości, pracy i polityki społecznej, organizacji pozarządowych, zostały przedyskutowane  problemy wiążące się z takimi zagadnieniami, jak istota, potrzeba i praktyka społecznego ruchu rzecznikowskiego w sprawach dzieci.