PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Po wnikliwych analizach i ocenach Komisja konkursowa zdecydowała o wyborze 7 spośród nadesłanych 33 projektów, które zostaną nagrodzone przyznaniem równorzędnych grantów w wysokości 5 000 zł na realizację zajęć.

Komisja konkursowa oceniała nadesłane projekty zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie:

a. ciekawy i angażujący pomysł na spędzanie czasu w okresie wakacyjnym - walory edukacyjne i rekreacyjne, wynikające z realizacji Projektu oraz możliwość nabycia trwałych umiejętności przez uczestników,

b. zgodność Projektu z myślą przewodnią Konkursu,

c. efektywność kosztowa przedstawionego Projektu,

d. propozycja scenariusza zajęć – ocena pod względem oryginalności i walorów edukacyjnych,

e. praca plastyczna – ocena pod względem zaangażowania Podopiecznych w jej powstanie oraz estetyki i pomysłowości wykonanej pracy.

A oto zwycięzcy i ich projekty:

1. Świetlica Środowiskowa TPD z Pszczyny, ul. Bramkowa 6 za projekt „Z Korczakiem, mapą i plecakiem” ,

2. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Łodzi, ul. Tuwima 40 za projekt „Wakacje z Korczakiem”,

3. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Świnoujścia, ul. Dąbrowskiego 4/ul. Modrzejewskiej 40, za projekt „Nasze bajkowe wakacje”,

4. Integracyjne Ognisko Wychowawcze TPD z Suchedniowie za projekt „Stając się lepszym – na lepsze zmieniasz świat”,

5. Ognisko Wychowawcze TPD z Michniowa za projekt „Gdy dziecko się śmieje, śmieje się cały świat”,

6. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Sieradza, Aleja Pokoju 11, za projekt „Wakacje z Korczakiem”,

7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD z Gorlic, ul. Tuwima 6, za projekt „Wszystkie dzieci nasze są”.

Gratulujemy Zwycięzcom i dziękujemy Wszystkim, którzy poświecili swój czas i wzięli udział w konkursie.