PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

26 czerwca 2013 r. w warszawskiej Szkole Podstawowej nr 23 odbyło się uroczyste podsumowanie przedsięwzięć podjętych w ramach Roku Bezpiecznej Szkoły.

   Minister Krystyna Szumilas powiedziała, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą dziecka,  bez bezpiecznej szkoły nie ma dobrej atmosfery do nauki.  Aby to  zapewnić, potrzebne jest współdziałanie uczniów, nauczycieli i rodziców oraz współpraca ze środowiskiem zewnętrznym: organizacjami pozarządowymi, samorządami terytorialnymi i innymi instytucjami,  wspierającymi szkołę.

5 grudnia  2012  r. została zawiązana koalicja na rzecz bezpiecznej szkoły, do której przystąpiło 16 organizacji pozarządowych, w tym Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pisaliśmy o tym wydarzeniu w „Przyjacielu Dziecka” nr 7-12/2012 w artykule „Bez agresji, bez przemocy”. Obecnie organizacji wspierających jest więcej i wciąż dołączają do koalicji kolejne. Minister Szumilas podkreśliła, że wszelkie działania na rzecz bezpiecznej szkoły są potrzebne i cenne, dlatego trzeba je kontynuować w następnych latach.

Podczas podsumowania Roku Bezpiecznej Szkoły odbyły się występy artystyczne młodzieży na tematy związane z bezpieczeństwem. Wręczono dyplomy, wyróżnienia i nagrody, w tym dla uczennic Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, które dzięki umiejętnościom  zdobytym w szkole w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” uratowały życie starszemu mężczyźnie.

 Więcej o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, realizowanych projektach, konkursach i innych inicjatywach na rzecz bezpieczeństwa w szkole można przeczytać na stronie internetowej  www.bezpiecznaszkola.men.gov.pl.