PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

witaj-szkolo-tpd  30 sierpnia 2013 r. do Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD przy pl. Hallera 5 w Warszawie przybyła grupa przedstawicieli Banku BPH z wiceprezesem Zarządu Krzysztofem Nowaczewskim  na czele, aby wręczyć  wyprawki szkolne dla dzieci oraz symbol czeku w wysokości  90  tys. zł,  przekazanych na potrzeby naszej organizacji.

    Podczas spotkania prezes ZG TPD Wiesław Kołak odczytał podziękowanie, które niżej zamieszczamy,  również dzieci z Ogniska serdecznie dziękowały za dary i wsparcie finansowe. Kierowniczka Ogniska Elżbieta Pogońska opowiedziała o celach i zadaniach placówki,  podkreślając jej walory wychowawcze i edukacyjne. Powiedziała, że powinno ich być znacznie więcej w całym kraju, gdyż dużo jest dzieci potrzebujących  takiego wsparcia, jakie zapewniają im ogniska TPD.

 

W Banku BPH systematycznie rozwija się wolontariat pracowniczy, w ramach którego prowadzona jest od 2011 roku akcja „Witaj Szkoło”,  dzięki której dzieci z ubogich rodzin zostają wyposażone w zeszyty, kredki, piórniki, bloki rysunkowe i inne przybory szkolne potrzebne do nauki. Lokalni liderzy zbierają informacje o placówkach potrzebujących pomocy i sporządzają zamówienia na potrzebne materiały szkolne, a także organizują ich zbiórkę. Co roku w całym kraju wolontariusze Banku skompletowali ponad 3 tys. zakupionych przez Bank zestawów szkolnych. Ponadto, dzięki zaangażowaniu pracowników Banku, udało się skompletować dodatkowych 200 takich zestawów.

- Cieszymy się, że możemy pomóc. Empatia i zrozumienie dla potrzeb innych osób to ważne zadanie dla tych środowisk, które są w stanie udzielać pomocy – powiedział na spotkaniu w Ognisku TPD wiceprezes Krzysztof Nowaczewski.