PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

  

   W dniach 14 i 15 września 2013 r.  odbył się uroczysty jubileusz 25-lecia działalności Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych TPD w Nowym Dworze Mazowieckim. Honorowy patronat nad obchodami objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.

   W hali widowiskowo-sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  licznie zgromadziły się rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, przybyli przedstawiciele miejscowych władz, duchowieństwa, współpracujących instytucji,  organizacji pozarządowych, zaproszeni goście i sympatycy Koła. Uroczystość rozpoczął efektowny polonez w wykonaniu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim, ich rodziców i opiekunów.

 

 Przewodnicząca Koła Ewa Brzezińska-Białorucka serdecznie przywitała obecnych, w krótkich słowach podkreśliła, że w Nowym Dworze Mazowieckim   panuje bardzo dobra atmosfera w dziedzinie opieki nad niepełnosprawnymi.  Dzięki temu dużo się zmieniło na lepsze. Historia koła pokazuje, jak krok po kroku podejmowano coraz to nowe inicjatywy. Dziś nikogo już nie dziwi, że dzieci i młodzież niepełnosprawna korzysta z różnych zajęć rehabilitacyjnych, uczestniczy w imprezach kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizuje spotkania okolicznościowe itp. Dowodem ich możliwości i aspiracji były prezentowane podczas  uroczystości jubileuszowej występy artystyczne, przedstawienie i piosenki na temat potrzeby tolerancji, cierpliwości i wyrozumiałości wobec osób niepełnosprawnych, a także o tym, że przy  pomocy  osób sprawnych  mogą one osiągnąć bardzo wiele.
     Mówił o tym również prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak,   podkreślając ważną rolę rodziców oraz ich zasługi w organizowaniu coraz lepszej opieki dla niepełnosprawnych dzieci.  Były też wyróżnienia, odznaczenia, podziękowania i gratulacje dla opiekunów dzieci, działaczy  TPD, przedstawicieli władz lokalnych i innych zasłużonych osób. 
     W części szkoleniowej zebrani wysłuchali wystąpień: „Tolerancja w edukacji dzieci niepełnosprawnych” Ewy Włodarczyk, „Tolerancja w relacjach społecznych” Waldemara Białoruckiego oraz „Niepełnosprawni w Urzędzie na podstawie działań w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”  Agnieszki Sejdy.
    Spotkanie jubileuszowe stanowiło również okazję do  wymiany doświadczeń na temat różnych form  opieki na dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, prezentowanych przez specjalistyczne koła TPD z całego kraju.