PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

      Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci została utworzona w 2007 roku z inicjatywy Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pełniącego także funkcję   przewodniczącego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego od początku jego założenia w 1989 roku. Współzałożycielami Federacji są również: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bejrucie (Liban). W roku 2014 do Federacji przystąpił Zespół Szkół nr 12 „RÓWNA” w Równem na Ukrainie i Komitet Rodzicielski przy w/w Zespole Szkół. Federacja, którą reprezentują prezes Wiesław Kołak i wiceprezes Henryk Romańczuk, prowadzi wielostronną działalność statutową, realizując między innymi następujące zadania:

  • koncerty wokalno – muzyczne i taneczne w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
  • turnieje sportowo – rekreacyjne, także z udziałem dzieci i młodzieży z Bejrutu,
  • seminaria dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej z Ukrainy o tematyce innowacje w procesie edukacyjnym, wielokulturowość i demokratyzacja,
  • turnusy kolonijne w okresie wakacji szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży z Polski i z Ukrainy (ostatnio w Austrii w 2016 r.).

     Zgodnie z planem pracy Zarządu Federacji w dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Federacji przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, uroczyste spotkanie działaczy Federacji z Polski z delegacją reprezentującą TPD w Libanie, w której uczestniczyli:   

Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian – Wielki Mufti Libanu wraz  z Małżonką,

Sayed Kambarji – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie  wraz z Małżonką,

Burhan Kambarji – członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie oraz inne Osoby wchodzące w skład delegacji.

     Delegację Libańską w serdecznych słowach powitał prezes Federacji Wiesław Kołak, który w swoim wystąpieniu  podkreślił, że zaszczytem dla Federacji jest możliwość  goszczenia Wielkiego Muftiego Libanu oraz osób towarzyszących.  Następnie przedstawił uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Zarządu Federacji: Arkadiusza Gawińskiego – członka Zarządu Federacji  i  Henryka Romańczuka - wiceprezesa Federacji, a także Zbigniewa Drzewieckiego - dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie.

     Przebieg uroczystego powitania delegacji dokumentowała Irena Malanowska, redaktor naczelna pisma TPD Przyjaciel Dziecka. Po powitaniu odbyła się sesja plenarna, podczas której zabrały głos następujące osoby:

Wiesław Kołak – prezes j. w.

Sayed Kambarji – prezes j.w.

Arkadiusz Gawiński - członek Zarządu Federacji

Jolanta Szklarska – członek ZG TPD

Irena Malanowska – redaktor j. w.

Henryk Romańczuk – wiceprezes j.w.

      Wymienione osoby poinformowały  uczestników spotkania o powstaniu i zadaniach Federacji oraz o działalności statutowej Członków Założycieli.

     Henryk Romańczuk przedstawił wielkie zasługi Jego Ekscelencji dr. Abdullatif Darian – Wielkiego Muftiego  Libanu - w zakresie codziennego wspierania i opieki nad dziećmi i ich rodzinami pokrzywdzonymi m.in. w wyniku działań wojennych np. w efekcie tragicznego  konfliktu w Syrii. Następnie  w wyniku uchwały ZG TPD Wielki Mufti Libanu został odznaczony Medalem  dr. Henryka Jordana. Aktu dekoracji dokonał prezes Federacji Wiesław Kołak, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników spotkania. Uczniowie z Centrum TPD „Helenów”  wręczyli Odznaczanemu kwiaty oraz zaprosili delegację z Libanu do złożenia wizyty w tej placówce.

     Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian w serdecznych słowach podziękował za odznaczenie. Poinformował o swojej zawodowej i społecznej działalności w Libanie oraz w regionie krajów afrykańskich, podkreślił także, że zawsze najbardziej poruszające je1st dla niego cierpienie pokrzywdzonego dziecka. Wielki Mufti Libanu z uznaniem odniósł się do dorobku naszego kraju w zakresie opieki nad dziećmi gorszych szans, zaproponował również zawarcie stosownych porozumień pomiędzy stroną libańską i polską, obejmujących zadania do wspólnej realizacji  m.in.  zakresie opieki nad dziećmi i rodzinami potrzebującymi wsparcia, także wskutek krzywd wyrządzonych działaniami wojennymi. Strona polska z aprobatą przyjęła propozycję.

     Następnie delegacja libańska udała się z wizytą do Centrum TPD „Helenów”  gdzie zapoznała  się z działalnością tej placówki w zakresie opieki i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od okresu przedszkolnego  po ukończenie liceum,  przygotowania do wykonywania pracy zawodowej  i  do dalszej nauki. Przedstawiciele delegacji libańskiej, wyrażając uznanie dla Centrum TPD „Helenów”,  zaproponowali  systematyczną współpracę i wymianę doświadczeń.

     Podczas obrad Prezydium Zarządu Głównego z udziałem przedstawicieli Zarządu Federacji w dniu 8 kwietnia br. przyjęto, że program współpracy z TPD w Libanie, z intencją współdziałania z organizacjami pozarządowymi w innych krajach afrykańskich, zostanie wzbogacony.

Opracował Henryk Romańczuk

wiceprezes Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci

GALERIA