PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Darowizny odliczane od podatku od podatników:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
 • podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

mogą otrzymać działające w sferze pożytku publicznego:

 • organizacje pozarządowe czyli niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw (np. fundacja, stowarzyszenie),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 

 

Darowizny przeznaczone na:

 

a)

rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy)

osoby prawne - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 10% dochodu

osoba fizyczna może dokonać odliczenia od dochodu (przychodu)  kwoty

dokonanej darowizny, nie więcej

jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu

   

Warunki uprawniające do skorzystania z odliczenia:

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 • byli opodatkowani według skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);
 • przekazali w roku podatkowym  darowizny na cele pożytku publicznego,  kultu religijnego lub krwiodawstwa;
 • posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, tj.: w przypadku darowizny pieniężnej – dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

 

Osoby fizyczne  PIT

Sposób odliczenia:

 • kwota przekazanej darowizny odliczana jest od:
 • dochodu – przez podatnika opodatkowane go według skali podatkowej (uzyskującego np. dochody z pracy, umowy zlecenie, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach (ogólnych);
 • przychodu przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym
 • Od przychodów ewidencjonowanych (uzyskującego przychody z najmu prywatnego bądź z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem)

 

Osoby prawneCIT

Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegają darowizny na cele:

 • określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póż. zmianami , organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
 • kultu religijnego

 -  w wysokości nieprzekraczającej  10% dochodu.

Podatnik może dokonywać odliczeń z omawianego tytułu, jeżeli wysokość przekazanej darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

 

Jeśli państwo chcą wesprzeć Towarzystwo Przyjaciół Dzieci mogą Państwo wpłacać darowizny na konto Zarządu Głównego

Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851