PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Nasza działalność to wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży obejmująca różne formy działania.

 

Każdy człowiek niezależnie od tego ile posiada, może pomóc innym dzieląc się z nimi tym co ma

- tylko od nas to zależy - po co czekać - szkoda czasu - zacznijmy działać - to proste -

 

Można nam pomóc poprzez:    

 • 1% podatku - to prosty, a zarazem bardzo efektywny i łatwy sposób przekazania podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa
 • Darowizny – wsparcie finansowe i rzeczowe od osób prywatnych, firm, instytucji
 • Wolontariat – zaangażowanie ludzi którzy bez wynagrodzenia chcą pomóc innym

 Darowizny Pieniężne

Wystarczy dokonać wpłaty na jedno z głównych kont bankowych  TPD, lub zrobić stałe zlecenie przelewu na konto z dopiskiem „darowizna na cele statutowe TPD”

 • na konto o numerze:  Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

 • na konto dla darowizn dewizowych oraz wpłat z zagranicy :
 • Nazwa i adres: TPD Ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa

 

Darowiznę na cele pożytku publicznego można odliczyć od podatku

ODLICZENIA

 • Darowizny osób fizycznych:

Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

 • Darowizny osób prawnych:

Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Dzięki otrzymanym środkom zapewniamy naszym podopiecznym pomoc medyczną, rehabilitacyjną, socjalną, psychologiczną, edukacyjna i duchową.

 

Darowizny rzeczowe

Wszelkiego rodzaju pomoc materialną przekazujemy naszym placówką i ich podopiecznym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Pomoc rzeczowa może być przekazywana w różnych formach i ilościach:

 • Sprzęt rehabilitacyjny
 • Pomoce edukacyjne
 • Żywność
 • Sprzęt i akcesoria sportowe
 • Odzież
 • Środki higieniczno - sanitarne
 • Książki
 • Zabawki
 • Inne

Cenne i unikatowe przedmioty w uzgodnieniu z Darczyńca postaramy się spieniężyć na okolicznościowych akcjach i imprezach charytatywnych, a uzyskane fundusze przekażemy na rzecz najbardziej potrzebującym.

Dziękujemy za życzliwość, okazane serce, zrozumienie i bezcenną pomoc!