PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

IV Zlot Szkolnych Kół TPD ,,Wśród Przyjaciół"

 

W sobotę 9 grudnia 2017 r. odbył się IV Zlot Szkolnych Kół TPD ,,Wśród Przyjaciół" organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach pod hasłem ,,Śladami św. Mikołaja". W zlocie uczestniczyło sześć reprezentacji z opiekunami następujących szkół: MZS nr 1 z Panią Anną Kowalską, MZS nr 3 z Panią Renatą Basistą, MZS nr 4 z Panią Beatą Tomasik, MZS nr 5 z Panią Alicją Haluch, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sitnicy z Panią Anną Ostrowską, oraz reprezentacja wychowanków z Placówki Wsparcia Dziennego TPD z wychowawcą Panią Natalią Skowrońską.

Spotkanie, zgodnie ze zlotową tradycją, rozpoczęło się w kręgu przyjaźni na boisku Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera.

Zlot uroczyście rozpoczęła i poprowadziła pani Halina Trybus, członek Zarządu TPD. Zgodnie z hasłem przewodnim uczestnicy zlotu wędrowali po gorlickiej Starówce w poszukiwaniu ,,Śladów św. Mikołaja". Na całej trasie towarzyszyły opady gęsto padającego śniegu, uatrakcyjniając nam scenerię spotkania. W trakcie zlotu uczestnicy poznawali interesujące fakty z przeszłości naszej Małej Ojczyzny, regionalne tradycje i ciekawe miejsca na terenie naszego Miasta. Dowiedzieli się między innymi, że św. Mikołaj był patronem podróżnych, ale i ... wilków, że w Gorlicach istniał Kościół pod Jego wezwaniem i gdzie się znajdował, odszukali też ulicę nazwaną Jego imieniem. Trasa spaceru wiodła ulicami: Kołłątaja, Karwacjanów, św. Mikołaja, potem przez plac Dworzysko, ul. Piekarską i Cichą do punktu widokowego przy ul. Krętej, następnie ul. Wąską.

Wszystkie reprezentacje spotkały się na płycie Rynku przy obsypanej śniegiem choince i tam wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Dalsza wędrówka zlotu odbyła sie na placu kościelnym przed Bazylikę Mniejszą, później przed Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Państwową Szkołą Muzyczną, gdzie na sgraffito umieszczonym na budynku uczestnicy bezbłędnie odszukali Kościół pwz. św. Mikołaja.

Dalsza część zlotu odbyła się w Placówce Wsparcia Dziennego TPD przy ul. Konopnickiej 17, gdzie uczestnicy zostali serdecznie powitani przez prezesa Zarządu TPD Panią Stanisławę Bąk.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Szkolnych Kół TPD nt. ,,Co u nas słychać?". Prezesi przekazali zebranym informacje o działalności kół z uwzględnieniem stosowanych
w swoich placówkach form pomocy potrzebującym. Miło było usłyszeć, że członkowie Szkolnych Kół TPD, tak jak św. Mikołaj, bezinteresownie pomagają najmłodszym w trudnych życiowych sytuacjach. Kolejne zadanie zlotowe polegało na napisaniu i przeczytaniu przez poszczególne reprezentacje listów do św. Mikołaja z podziękowaniami za dobro, którym obdarowuje ludzi. Jedna z uczestniczek zaprezentowała przygotowany przez siebie tekst o św. Mikołaju. Każde wystąpienie nagradzano brawami.

Dzieci uczestniczące w zlocie wykonały też pożyteczną pracę. Jako niespodziankę dla rówieśników z PWD udekorowały sale placówki elementami mikołajkowymi.

Na zakończenie zlotu Pani Stanisława Bąk wręczyła uczestniczącym reprezentacjom pamiątkowe dyplomy w dowód aktywnej i kreatywnej pracy.

Szczególne podziękowanie prezes złożyła pani Halinie Trybus - prowadzącej zlot, podkreślając ciekawą inicjatywę mikołajkowego spotkania, podczas którego dorośli i dzieci aktywnie oraz pożytecznie spędzili wolny czas.

Uczestnicy otrzymali świąteczny poczęstunek oraz zostali obdarowani owocowymi prezencikami przygotowanymi przez dzieci z PWD.

Dokonano również okolicznościowego wpisu do kroniki.

 

Członek Zarządu TPD

Halina Trybus

GALERIA