PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

W dniu 8 czerwca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Zakład Pedagogiki tej Uczelni i Oddział Regionalny TPD zorganizowały konferencję naukową pt. DZIECKO I DZIECIŃSTWO. KONTEKSTY HISTORYCZNE, SPOŁECZNE KULTUROWE. Konferencję objął patronatem JM Rektor PWSZ im. S. Pigonia, prof. dr hab. Grzegorza Przebinda oraz Kurator Oświaty mgr Małgorzata Rauch. Wydarzenie to było to początkiem obchodów jubileuszu 100 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Podkarpaciu. 

Konferencję otworzył Prorektor PWSZ Krosno prof. dr hab. Zbigniew Barabasz a grupę 50-ciorga uczestników i gości podejmowali Dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Bartosz Gołąbek, Kierownik Zakładu Pedagogiki dr Barbara Lulek, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Regionalnego w Rzeszowie Grzegorz Piestrak.  W wystąpieniu Pana Wiceprezydenta m. Krosna Bronisława Barana, w imieniu władz samorządowych, podkreślony został dorobek TPD na terenie miasta i znakomita współpraca samorządu ze stowarzyszeniem. Za miłe słowa i wielkie wspieranie finansowe oraz organizacyjne, serdecznie Władzom Miasta Krosna dziękujemy!

Konferencja koncentrowała się na pojmowaniu dziecka i dzieciństwa, jako uniwersalnych wartości wychowania na przestrzeni 100 lat i współcześnie, oraz roli TDP w odpowiadaniu na wyzwania potrzeb dzieci.

W trakcie obrad plenarnych i części seminaryjnej swoje dokonania naukowe oraz praktyczne prezentowali znakomici prelegenci: prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd, prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, dr Barbara Lulek, ks. dr Antoni Michno, Jolanta Szklarska dyrektor Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także praktycy m.in. Dariusz Lasek z TPD Przemyśl, Sabina Patla i Marek Bęben z TPD Krosno oraz Grzegorz Piestrak prezes OR TPD w Rzeszowie i Marian Duda prezes OO TPD Krosno.

 

Ramowy program konferencji.

 CZEŚĆ I. Dziecko i dzieciństwo. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe

- prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dziecko i dzieciństwo, jako uniwersalna wartość wychowania.

-dr Barbara Lulek - PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dobro dziecka. Pomiędzy współpracą
a rywalizacją rodziców i wychowawców

- Grzegorz Piestrak TPD Rzeszów – Historia TPD na Podkarpaciu.

- Jolanta Szklarska TPD-owski system wsparcia dziecka i rodziny

- Marian Duda - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Dzieciństwo w potrzebie- ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym.

 

CZEŚĆ II. Dziecko i dzieciństwo. Teoretyczne i praktyczne implikacje

- prof. ndzw, dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Inny Ja. O zabawach w utworach literackich dla dzieci.

- ks. dr Antoni Michno PWSZ im S. Pigonia w Krośnie, Dzieciństwo w świecie ciszy. Potrzeby i możliwości wsparcia

- Dariusz Lasek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu, Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – w poszukiwaniu wzorców skutecznego działania

- Sabina Patla, studentka PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, - Marek Bęben, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, Opieka dzienna nad dzieckiem we wczesnym dzieciństwie. Wyzwania i możliwości. w potrzebie – ewolucja potrzeb i rozwiązań w kontekście historycznym.

 

GALERIA