PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Centrum „Helenów” - otwarcie nowych pomieszczeń

     15 października 2018 r. w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”  odbyło się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń w dwóch specjalistycznych placówkach służących dzieciom.

     Przybyło odpowiednio wyposażonych sal w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej TPD, której podopieczni to mieszkańcy Warszawy i okolic, będący uczniami szkół funkcjonujących na terenie „Helenowa”. W godzinach pozaszkolnych oferowane są zajęcia stałe, okresowe i okazjonalne, w tym usamodzielnianie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, wspólne zabawy, udział w imprezach okolicznościowych, takich jak pikniki, konkursy czy wycieczki. Wychowankowie mogą korzystać również z nowoczesnych wieloprofilowych metod rehabilitacji prowadzonych w „Helenowie”.

     Z kolei Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD „Helenów”, który wzbogacił się o nowe sale sypialne i inne pomieszczenia, pięknie i nowocześnie wyposażone, jest miejscem kilkudniowych i dłuższych pobytów, zależnie od potrzeb, łączącym pracę nad sobą z wypoczynkiem wychowanków z całej Polski.  W placówce przebywają uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podopiecznymi Ośrodka są  dzieci i młodzież z niepełnosprawnością ruchową, a także sprzężoną, czyli ruchową i intelektualną. W dążeniu do jak największego usamodzielnienia wychowanków przyjęto zasadę całodziennego usprawniania w różnych czynnościach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania odpowiedniej pozycji dziecka podczas wykonywania zajęć, w tym czynności samoobsługowych.

    W programie uroczystości były krótkie przemówienia, w tym dyrektora Centrum Zbigniewa Drzewieckiego, przecinanie po kawałku wstęgi przez wychowanków, pracowników Centrum oraz prezesa ZG TPD Wiesława Kołaka, a następnie zwiedzanie pomieszczeń, dzięki którym rehabilitacja w „Helenowie” będzie odbywała się w jeszcze lepszych warunkach, choć i dotychczas przebiega na bardzo wysokim poziomie.  

 

GALERIA