PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Zostań Wolontariuszem

zostan_wolontariuszemTPD   Masz pasję pomagania? Interesuje Cię los dzieci? Zastanawiasz się, jak wykorzystać swoją energię i czas? Masz gotowość do prowadzenia społecznej działalności na rzecz dzieci i ich rodzin?  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZAPRASZA !!!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, z 90-letnim - pionierskim dorobkiem w zakresie  pedagogiki społecznej i opiekuńczej, rzecznikiem dziecka, chronimy i promujemy jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.

Działalność i praca w TPD na zasadzie wolontariatu  stwarzają każdemu szansę na rozwój osobisty, sprawdzenie się w warunkach nieustannego rozwiązywania problemów i pokonywania trudności.

Dajemy Państwu możliwość zdobycia nowych doświadczeń, umiejętności, poznania ciekawych ludzi, w dodatku praca ta może  Wam przynieść satysfakcję z faktu udzielania pomocy innym.

  Towarzystwo prowadzi działalność w oparciu o zasady:

-       równości szans wszystkich dzieci w dostępie do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,

-      sprawiedliwego, równego traktowania i poszanowania podmiotowości i godności dziecka,

-      tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,

-      integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych,

-     działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu. 
             
PRZYJDŹ DO NAS-jeśli chcesz, aby DZIECI WYCHOWYWAŁY  SIĘ  W RODZINACH WŁASNYCH. 

Nasze adresy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci –Zarząd Główny

00 -325 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 6. 
tel. 00-22 826-08-74, www.tpdzg.org.plTowarzystwo Przyjaciół Dzieci –Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

00-056 Warszawa ul. Kredytowa 1A .

tel.022 827-58-21, www.tpd-maz.org.pl