PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Prezes Zarządu Głównego TPD, Wiesław Kołak, już od kilku lat, propaguje tworzenie w kraju  Ośrodków Pracy  Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 Myślą przewodnią tego pomysłu jest tworzenie przez TPD wieloprofilowej działalności na rzecz dzieci i młodzieży. Ośrodki Pracy Środowiskowej, jako zespoły TPD-owskich  placówek wraz z innymi formami działalności powinny brać na siebie rozwiązywanie  spraw młodych ludzi  w danym środowisku.

Które z placówek TPD powinny wchodzić w skład Ośrodka Pracy Środowiskowej?

 Wszystkie placówki prowadzone przez TPD w danej gminie, mieście czy dzielnicy, a są to:

 -środowiskowe ogniska wychowawcze,  

-świetlice i kluby środowiskowe,  

-ogniska pracy pozaszkolnej,  

 -przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,  

-warsztaty terapii zajęciowej,  

-ośrodki interwencji kryzysowej i mediacji rodzinnej,  

-inne placówki. 

Jakie inne formy działalności TPD powinny należeć do Ośrodka Pracy Środowiskowej ?

 Głównie wynikające z potrzeb danego środowiska:  

-z działalności kół przyjaciół dzieci i kół rodziców niepełnosprawnych,  

 -z działalności rzecznika prawa dziecka,  

-z działalności pedagogów rodzinnych, pedagogów ulicznych i wychowawców     podwórkowych, 

-z działalności opiekunów indywidualnych, 

-z działalności organizatorów wakacyjnego i śródrocznego wypoczynku i rekreacji dzieci 

-z działalności osób prowadzących stałe i długoterminowe środowiskowe projekty   wychowawcze. 

Kto powołuje i prowadzi Ośrodek Pracy Środowiskowej ?

 Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Pracy Środowiskowej należy do właściwego terytorialnie  zarządu oddziału TPD. Taki Ośrodek można powołać, jeżeli w jego skład wchodzą:
koło przyjaciół dzieci i co najmniej dwie placówki lub formy działania TPD.
Dyrektora  Ośrodka powołuje i odwołuje Prezes organu  prowadzącego.                                                                                      

 Józef Nowak