PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

    Poniżej publikujemy wspomnienia Mieczysławy Śniegockiej, wychowanki placówek opiekuńczo – wychowawczych RTPD w Warszawie w okresie międzywojennym. Przedstawia w nich fakty tak, jak je widziała, przeżyła i zapamiętała. Niektóre z nich rzucają nowe światło na wydarzenia związane z działalnością Towarzystwa w tym okresie. Dla zachowania autentyczności, pozostawiliśmy tekst bez żadnych zmian i uzupełnień.

Pozwoliliśmy sobie jedynie na kilka - naszym zdaniem  - niezbędnych, wyjaśnień do niektórych jego fragmentów.

Oto one:

W tytule, po nazwie „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”:  

  1) RTPD zmieniło nazwę na TPD w 1949 r., po połączeniu się z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Dlatego tam, gdzie Autorka używa w tekście nazwy „TPD”, powinno być „RTPD”.

 str. 1, 18 wiersz od góry, po słowie „Nim”:

  2) – „Wydział...” powstał w 1919 r. przy CKW PPS z inicjatywy Stefanii Sempołowskiej. Korzystał on z doświadczeń krakowskiego TPD i ściśle z nim współpracował. Był zalążkiem przyszłej struktury organizacyjnej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a zatem i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 Str.1,  26 wiersz od góry, po słowie „Dzieci”:

  3) – W 1926 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów „Wydziału..” oraz pokrewnych instytucji, organizacji i placówek doszło do ich zjednoczenia  się i utworzenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD). Krakowskie TPD postanowiło zostać samodzielną organizacją  i członkiem wspierającym RTPD.

   Wspomnienia te - zatytułowane "20-lecie międzywojenne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci" - zamieszczamy w formacie PDF.

Wystarczy kliknąć poniższy link, by otworzyć lub zapisać na dysku cały dokument.

"20-lecie międzywojenne Towarzystwo Przyjaciół Dzieci"