PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Kalendarium

 Kalendarium Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 1919:

Stefania Sempołowska na zjeździe kulturalno – oświatowym Polskiej Partii Socjalistycznej zaproponowała, aby PPS zajęła się dziećmi robotniczymi wymagającymi ratunku i pomocy.

Przy Centralnym Komitecie Wykonawczym  PPS zostaje utworzony „Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim” – zalążek społecznego ruchu Towarzystwa.

1922:

► Początek rozwoju środowiskowych placówek opiekuńczo – wychowawczych (ognisk, świetlic, klubów młodzieżowych).

► Uruchomienie dwóch nowatorskich domów dziecka, jednego w Warszawie, drugiego w Międzylesiu („Helenów”), w których nazwie nie było słowa „sierociniec”.

1924

Początek organizowania kolonii  wypoczynkowych, w kolejnych latach także kolonii     zdrowotnych.

1925:

►  Placówki i organizacje opieki nad dzieckiem robotniczym, na konferencji zorganizowanej w Krakowie z inicjatywy Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim, postanowiły się  zjednoczyć.

► Uruchomienie przychodni przeciwgruźliczej w Pabianicach.

1926:

► Zgodnie z postanowieniem  konferencji krakowskiej z 1925 r. na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w Warszawie zainteresowanych placówek i organizacji  doszło do ich zjednoczenia i utworzenia Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (RTPD).

► Początek organizowania półkolonii.

1927:

► Zatwierdzenie  Statutu RTPD przez Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej.

► Początek organizowania przedszkoli, placów gier i zabaw.

► Uruchomienie nowatorskiej poradni higieniczno – wychowawczej „Zdrowie Dziecka” oraz profesjonalnej edukacji pedagogicznej rodziców.

1928 -  Powstanie pierwszego w kraju teatrzyku kukiełkowego(„Baj”).

1930 -   Uruchomienie pierwszej świeckiej szkoły powszechnej RTPD.

1934 -   Uruchomienie pierwszego świeckiego gimnazjum RTPD.

1940 –  Rozwiązanie RTPD przez niemieckie władze okupacyjne.

1944:

 ► Całkowite zniszczenie, podczas działań wojennych,  placówki RTPD „Helenów” ;  zaginięcie (zniszczenie?) Archiwum RTPD, które na jej terenie prawdopodobnie zostało ukryte.

► Reaktywowanie RTPD.

1945 – Towarzystwo, do zjednoczenia z ChTPD, prowadziło m. in.: żłobki, izby dworcowe dla matki z dzieckiem, kuchnię mleczną dla niemowląt, poradnie higieniczno – wychowawcze, domy  małego dziecka, domy dziecka, przedszkola, szkoły świeckie, internaty, kolonie letnie, świetlice, biblioteki, teatry dziecięce, pedagogizację rodziców, działalność wydawniczą.

1946:

► Utworzenie Komitetu Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka.

► Uruchomienie Centralnego Ośrodka Wychowawczo – Szkoleniowego im. J. Korczaka w Bartoszycach.

► Powstanie Chłopskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (ChTPD).

► ChTPD prowadzi, do zjednoczenia z RTPD, m. in. badania lekarskie dziecka wiejskiego, punkty opieki nad matką i dzieckiem do lat 3, żłobki sezonowe, dziecińce letnie, kolonie  letnie, domy dziecka, prewentoria, teatrzyki kukiełkowe, działalność wydawniczą.

1949 – Zjednoczenie RTPD z ChTPD - utworzenie TPD.

1950 – Organizowanie i prowadzenie do 1952 r. m. in.: przedszkoli, szkół świeckich, świetlic,  domów dziecka, kolonii, półkolonii, imprez dla dzieci, pedagogizacji rodziców, kontynuowanie działalności   wydawniczej.

1952 – Decyzja władz  o likwidacji  TPD.

1953:

► Przekazanie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej władzom oświatowym.

► Kontynuowanie do 1956 r -  w bardzo ograniczonym  zakresie - społecznej działalności na rzecz dzieci, przede wszystkim w  poprzez pedagogizację rodziców oraz działalność wydawniczą.

1957:

► Reaktywowanie TPD na I Krajowym Zjeździe Odrodzonego Towarzystwa.

► Organizowanie działalności oddolnego, społecznego ruchu na rzecz dziecka: kół przyjaciół dzieci w środowisku zamieszkania, przy placówkach oświatowych, opiekuńczych, służby zdrowia i innych.

► Rozwijanie środowiskowych form opieki i wychowania: samorządności dzieci i młodzieży, świetlic, placów gier i zabaw, małych form wczasów.

► Początek rozwoju na masową skalę wakacyjnego wypoczynku: kolonii wypoczynkowych, zdrowotnych , obozów, biwaków, półkolonii,         małych form wczasów, ośrodków     wycieczkowych dla dzieci wsi.

► Powstało pierwsze Koło Przyjaciół Dzieci im. K. Jeżewskiego.

► Ukazał się pierwszy numer „Przyjaciela Dziecka”.

1958:

► Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przez wiele lat obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie całego kraju.

► Organizowanie przedszkoli społecznych.

► Organizowanie ognisk przedszkolnych.

► Organizowanie nowatorskich poradni społeczno – wychowawczych.

► Powołanie Komitetu Odbudowy Dziecięcego Ośrodka Odpoczynkowego w Helenowie.

► Opublikowanie w „Przyjacielu Dziecka” koncepcji Wioski Dziecięcej pt.”Osiedla Gniazd Rodzinnych im. T. Kościuszki”.

1959 – Organizowanie dziecińców wiejskich.

1960 – Powstanie pierwszego w kraju Ośrodka  Adopcyjno- Opiekuńczego, który zapoczątkował organizację tych placówek prawie we wszystkich województwach oraz profesjonalny rozwój w kraju rodzinnych form opieki i wychowania dla dzieci osieroconych (rodzin adopcyjnych, zastępczych, zastępczych terapeutycznych, rodzinnych domów dziecka).

1961 – Uruchomienie, dla dzieci wymagających pomocy, Ośrodka TPD „Helenów” .

1963:

► Powstanie przy ZG TPD Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działającego na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo, dało początek rozwojowi społecznych ruchów rodziców, działających na rzecz swych dzieci o innychniepełnosprawnościach i przewlekle chorych.

► Krajowy Zjazd Delegatów zaapelował do ogniw TPD o przekazywanie części pieniędzy pozyskanych ze składek członkowskich na rzecz odbudowy Ośrodka TPD „Helenów”.

► Utworzenie Polskiej Sekcji Międzynarodowej Federacji Wspólnot Dziecięcych, FICE.

1965 -  Rozwój rodzin zastępczych.

1967:

► Początek rozwoju indywidualnej pomocy rodzinom niewydolnym pod względem opiekuńczym i wychowawczym oraz funkcjonowania opiekunów indywidualnych TPD.

► Uruchomienie, po powojennej odbudowie (oddaniu do użytku nowych pawilonów), Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego TPD „Helenów”.

► Powstanie przy ZG TPD Polskiego Komitetu OMEP.

► Uruchomienie przez Spółdzielnię Przemysłu Skórzanego, na wniosek KPDST, pierwszego zakładu pracy chronionej.

1968 -  Rozwój rodzinnych domów dziecka.

1972 – PS FICE, afiliowana przy ZG TPD, zorganizowała XXIV Międzynarodowy Kongres    FICE, pod patronatem Ministra Oświaty.

1973:

► Powołanie Studium Społeczno – Pedagogicznego TPD.

► Zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Pedagogicznej w Puławach, poświęconej najważniejszym problemom dzieci osieroconych.

1975 – Zapoczątkowanie organizacji wczasów rodzinnych z pedagogiem.

1976:

► Ukazały się „Wytyczne ZG TPD dla terenowych ogniw TPD w zakresie opieki indywidualnej nad dzieckiem i rodziną”.

► Zorganizowanie pierwszego turnusu wczasów rehabilitacyjnych dla małych dzieci  upośledzonych umysłowo z ich rodzicami, który stały się wzorem dla organizacji podobnych placówek dla dzieci o innych niepełnosprawnościach, względnie przewlekle chorych z ich rodzicami.

1977:

► Obchody stulecia urodzin K. Jeżewskiego, zorganizowane przez ZG TPD przy współudziale MOiW i WSP w Kielcach, dały zielone światło dla organizacji Wiosek Dziecięcych w Polsce.

► Skuteczne negocjacje przedstawicieli ZG TPD w Austrii z kierownictwem stowarzyszenia „SOS Kinderdorf” w sprawie pomocy w zorganizowaniu pierwszej w Polsce Wioski Dziecięcej.

► PK „OMEP” organizuje XV Światowy Kongres „OMEP” w Warszawie pod hasłem „O najwyższe dobro dziecka”

► Zorganizowanie Ośrodka Konsultacyjnego dla Dzieci Specjalnej Troski z całego kraju

1978 -  Na wniosek  ZG TPD Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego podjął uchwałę w sprawie rozwoju rodzinnych domów dziecka w spółdzielniach      mieszkaniowych.

1979 – Początek rozwoju społecznego ruchu pomocy dzieciom z cukrzycą oraz utworzenie Krajowego Komitetu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą.

1980:

► Utworzenie przy ZG TPD Komitetu Przyjaciół Dzieci im. K. Jeżewskiego.

► Zawarcie porozumienia ZG TPD z MOiW, MZiOS i MS w sprawie współdziałania i rozwoju działalności ośrodków adopcyjno – opiekuńczych (OAO).

1981:

► Zorganizowanie Krajowego Seminarium w Miedzeszynie,  poświęconego dzieciom  zagrożonym sieroctwem społecznym i osieroconych oraz współdziałaniu wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem ich problemów.

► Początek pomocy organizacji zagranicznych dla dzieci z rodzin wymagających pomocy, będących pod opieką TPD.

1982 – Powstanie Krajowego Komitetu Kół Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej.

1983

► Powstanie Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo.

► Uruchomienie nowatorskiego, pierwszego w kraju, Ośrodka Wczesnej Interwencji KPDST.

► Uczestnictwo sportowców upośledzonych umysłowo, podopiecznych KPDST, w Olimpiadzie Specjalnej w USA

► Powołanie przy ZG TPD Krajowego Komitetu Założycielskiego Akcji „Stop! Dziecko na Drodze”, przekształconego później w Ruch Bezpieczeństwa Drogowego.

1984 – Uruchomienie, z inicjatywy PK OMEP, audycji telewizyjnej „Domowe Przedszkole” -  najpowszechniejszej formy wychowania przedszkolnego.

1985 – Powstaje, przy KPDST ZG TPD, Ogólnopolski Komitet Olimpiad Specjalnych.

1987 -  Zorganizowanie  przez OKOS I Ogólnopolskiej Olimpiady Specjalnej na terenie AWF   w Warszawie.

1988:

► Studium TPD uzyskało uprawnienia dwuletniego Studium Nauczycielskiego.

► Utworzenie przy Studium TPD „Helenów” Wydziału Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Uszkodzonym Układem Ruchu

► Uruchomienie pierwszego w kraju Ośrodka Szkoleniowego Komunikacji Symbolicznej „Blissa”.

1989:

► Powołanie przy ZG TPD Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.

► Reaktywacja środowiskowych ognisk wychowawczych

► Utworzenie Krajowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego TPD.

1990 – Utworzenie w Krakowie Biura Korespondenta Międzynarodowej Organizacji Służb Społecznych (ISS).

1991 – Przystąpienie Towarzystwa do upowszechniania Konwencji o Prawach Dziecka.

1992 – Przekształcenie Studium TPD w zaoczne trzyletnie Kolegium Kształcenia Zawodowego.

1996 – Początek realizacji programów: pedagog ulicy, wychowawca podwórkowy,        pedagog rodzinny - wypracowanych przez KKWR .

1999 – Ustanowienie 21 marca  Dniem  Ogniskowicza -  świętem wszystkich dzieci ze   środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic TPD.

 

2003:

► Powołanie rzeczników praw dziecka TPD.

► Połączenie placówek działających na terenie Helenowa w Centrum Rehabilitacji,

► Edukacji i Opieki TPD „Helenów”.

2006 - Utworzenie  Centrum Rodziny i Praw Dziecka.

                                                                           Komisja Historyczna ZG TPD                       

2099