PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Placówki TPD

Ośrodek TPD Helenów

(1922 – 2002)

część I

 

  W 1919 roku, na Zjeździe Kulturalno–Oświatowym Polskiej Partii Socjalistycznej, Stefania Sempołowska (działaczka społeczna, pedagog, publicystka, pisarka) wystąpiła z propozycją, aby PPS  do programu swojej działalności włączyła opiekę nad dziećmi najbiedniejszymi, bezdomnymi, osieroconymi, nieobjętymi nauczaniem. W odpowiedzi, przy Centralnym Komitecie  Wykonawczym partii, powołany został, jeszcze  w tym samym roku,  Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim. Był on zalążkiem struktury organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

 

                                  Narodziny Ośrodka „Helenów”

  W pierwszych latach swojej działalności Towarzystwo zorganizowało dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci wymagających ratunku i pomocy. Jedną z nich był Ośrodek  „Helenów”.

Ośrodek TPD Helenów

(2002 – 2016)

część II

 

 

W dniu 12 października 2002 roku Ośrodek TPD Helenów obchodził uroczyście 80-lecie swego istnienia. Jeszcze w tym samym roku nastąpiły zmiany w organizacji i zarządzaniu Ośrodkiem. Zarząd Główny TPD powołał zespół, którego zadaniem było utworzenie placówki zrzeszającej wszystkie podmioty znajdujące się na terenie „Helenowa”.

Z początkiem roku 2003 ZG TPD rejestruje Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”. W skład Centrum weszły: Specjalny Ośrodek TPD „Helenów”, Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju. Wszystkie te placówki współpracują ze sobą w zakresie rehabilitacji, edukacji, opieki, diagnozy i terapii. Nadrzędnym celem Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną w różnym stopniu: z autyzmem, zespołem Aspergera a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku ze zwiększającą się stale ilością dzieci niepełnosprawnych, zaistniała konieczność udoskonalenia całej infrastruktury, aby usprawnić ich przemieszczanie się w budynkach a także na zewnątrz. Powstają nowe trasy łączące szkoły z internatem
i budynkiem „Zdrowie”. Poza tym wykonano elewację budynku, z dociepleniem. Zaadaptowano łazienki i dokonano podziału sal dla terapii. Odnowiono pomieszczenia sal internatowych. Zainstalowano dwie windy.

            Z okazji Dnia Dziecka, podczas uroczystych obchodów 80 – lecie Ośrodka, głównej alei Helenowa nadano imię Tomasza Arciszewskiego.

            Z nowym rokiem szkolnym została uruchomiona hipoterapia. Z budynków gospodarczych - po przebudowie - powstały boksy dla koni, siodlarnia oraz pomieszczenia dla hipoterapeutów.