PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

1.     Uruchomienie, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, dwóch nowatorskich domów dziecka, jednego w Warszawie, drugiego w Międzylesiu („Helenów”). Oba były koedukacyjne, świeckie i nie miały w swej nazwie piętnującego słowa „sierociniec”.

 

     Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Niem, zalążek przyszłej struktury organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, utworzony w 1919 roku przy Centralnym Komitecie Wychowawczym Polskiej Partii Socjalistycznej, już w 1920 roku prowadził Dom Dziecka w Warszawie przy ulicy Nowosielskiej a w 1922 roku utworzył Dom Dziecka im. Heleny Dłuskiej w Międzylesiu.

     Wychowankowie domów dziecka, którzy ukończyli 15 lat, kontynuując naukę w szkołach ponadpodstawowych (np. gimnazjach lub szkołach zawodowych), byli przyjmowani do bursy utworzonej przez Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w 1928 roku.

     Domy dziecka prowadzone przez RTPD prezentowały wysoki poziom pracy opiekuńczo-wychowawczej. Należały do grupy "inicjatorów nowych dróg". Do grupy tej należały również następujące placówki: "Dom Sierot" przy ul. Krochmalnej i „Nasz Dom” na Bielanach, prowadzone pod kierunkiem dr Janusza Korczaka. Troszczono się w nich szczególnie o zdrowie oraz rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

     Na początku 1946 roku RTPD prowadziło 7 domów dziecka dla 675 dzieci a pod koniec 1948 roku działały 23 placówki z ogólną liczbą 2300 dzieci. Powstawały głównie w miejscowościach wypoczynkowych, jako np. Karpacz, Szklarska Poręba. Jako pierwsze przestały nosić upokarzającą nazwę „sierociniec”.

     W organizacji opieki nad dziećmi osieroconymi ze środowisk wiejskich, uczestniczyło także Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, które po powstaniu w 1946 roku założyło i prowadziło cztery domy dziecka.

UWAGA!

     Utworzony w 1922 roku Dom Dziecka im. Heleny Dłuskiej w Międzylesiu, to obecnie Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „HELENÓW” w Dzielnicy Warszawa – Wawer, ul. Hafciarskiej 89 (Międzylesie) w skład, którego wchodzą następujące placówki: przedszkola, trzy szkoły, ośrodek wychowawczy, pozaszkolna placówka specjalistyczna, poradnia, klub absolwenta i zakład opieki zdrowotnej. Jest tu także ośrodek hipoterapii i małe ZOO!