PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

2.   Stworzenie i wprowadzenie w życie, w okresie międzywojennym w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, całościowej koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania, obejmującej sprawy zdrowia, opieki i wychowania, oświaty i kultury.

 

     Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – działając w latach 1919 -1949 – wyprowadziło kompleksowy program opieki i wychowania dzieci w środowisku zamieszkania. Pionierską rolą w tym zakresie odegrał Żoliborski Oddział RTPD, utworzony w 1927 roku na terenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

     Jego prezesem był dr Aleksander Landy, który na terenie WSM działał społecznie, będąc także członkiem Zarządu tej Spółdzielni oraz Zarządu Głównego RTPD.

     Koncepcja środowiskowej opieki i wychowania wdrażana przez dr. Aleksandra Landego opierała się na najnowszych osiągnięciach medycyny, pedagogiki, psychologii i socjoterapii. Zakładała profilaktykę poprzez stałą troskę o zdrowie i wychowanie dziecka od najwcześniejszego okresu jego życia.

     Bohdan Tracewski w książce pt.: „Przyjaciele Dzieci” podkreśla, że „Wielki wpływ na jej kształt wywarły prace m. in.: S Rychlińskiego, F. Znanieckiego, T. Szczurkiewicza, H. Radlińskiej”.

     Dr A. Landy wielką rolę przypisał rodzinie. Akcentował potrzebę wspierania, uzupełniania i współdziałania z rodziną, konieczność współpracy domu rodzinnego ze środowiskiem sąsiedzkim i rozwiązywania różnorodnych problemów na zasadzie samopomocy rodzin. Koncepcja wdrażania przez dr. A. Landego uwzględniała konieczność indywidualizacji w procesie oddziaływania na dziecko i jego udział w życiu społecznym grupy rówieśniczej.

Profesor Maciej Demel o działalności środowiskowej dr A Landego, w swojej książce pt. „Aleksander Landy, życie i dzieło” (1983r.) napisał, że: „... niektóre jego koncepcje długo jeszcze będą czekać na tych, który potrafią je zrozumieć i zechcą wcielać w życie”.