PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Apel Komisji Historycznej ZG TPD

   Komisja Historyczna ZG TPD zwraca się do wszystkich członków, działaczy, władz ogniw TPD, a także osób zainteresowanych działalnością Towarzystwa z gorącą prośbą o nadsyłanie swoich uwag, propozycji zmian i uzupełnień do materiałów zamieszczanych na stronie internetowej ZG TPD w zakładce „Komisja Historyczna”.

Równocześnie Komisja oczekuje, od wszystkich wyżej wymienionych, na opracowania dotyczące działalności znanych sobie, szczególnie wyróżniających się działaczy, jak również ogniw Towarzystwa wszystkich szczebli i ich placówek. Komisja zamierza opublikować je na swoich stronach w internecie oraz w wydawnictwach TPD.

Komisja ma też nadzieję, w myśl hasła „historia jest nauczycielką życia”, że opublikowane inicjatywy, dorobek i doświadczenia działaczy, ogniw i placówek TPD mogą stać się inspiracją dla bieżącej działalności Towarzystwa. Mogą również być jedną z form popularyzacji dotychczasowego dorobku naszego stowarzyszenia w służbie dziecku i rodzinie.

 
 Komisja Historyczna

Warszawa, maj 2012 r.