PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

NOWATORSTWO W STULETNIEJ DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI (1919 - 2019)

 

1. Uruchomienie, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku, dwóch nowatorskich domów dziecka, jednego w Warszawie, drugiego w Międzylesiu („Helenów”). Oba były koedukacyjne, świeckie i nie miały w swej nazwie piętnującego słowa „sierociniec”.

2. Stworzenie i wprowadzenie w życie, w okresie międzywojennym w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, całościowej koncepcji pracy z dzieckiem i rodziną w środowisku zamieszkania, obejmującej sprawy zdrowia, opieki i wychowania, oświaty i kultury.

3. Uruchomienie nowatorskiej poradni higieniczno – wychowawczej „Zdrowie Dziecka”.

4. Utworzenie pierwszego w kraju profesjonalnego teatrzyku kukiełkowego („Baj”).

5. Uruchomienie w okresie międzywojennym pierwszych szkół świeckich (szkoły podstawowej i gimnazjum).

6. Prowadzenie izb dworcowych dla matki z dzieckiem.

7. Prowadzenie kuchni mlecznych dla niemowląt.

8. Utworzenie pierwszego na świecie Komitetu Uczenia Pamięci Janusza Korczaka.

9. Organizowanie środowiska wychowawczego w miejscu zamieszkania dziecka i rodziny.

10. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie przez wiele lat obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka na terenie całego kraju.

11. Organizowanie i prowadzenie ognisk przedszkolnych.

12. Stworzenie koncepcji i uruchomienie na terenie całego kraju nowatorskich poradni społeczno – wychowawczych.

13. Opracowanie koncepcji Wioski Dziecięcej: Osiedla Gniazd Rodzinnych im. Tadeusza Kościuszki.

14. Organizowanie dziecińców wiejskich.

15. Stworzenie koncepcji i uruchomienie Ośrodków Adopcyjno – Opiekuńczych.

16. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchów społecznych rodziców posiadających dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore (upośledzone umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, chore na cukrzyce, będące na diecie bezglutenowej i inne).

17. Stworzenie koncepcji i rozwój rodzinnych form opieki i wychowania dla dzieci osieroconych (adopcyjnych, zastępczych, zastępczych terapeutycznych, rodzinnych domów dziecka).

18. Zainicjowanie uruchomienia w Polsce wiosek dziecięcych w rodzinach pełnych, w których dziećmi opiekują się i je wychowuje matka i ojciec.

19. Zainicjowanie i organizowanie wczasów rodzinnych z pedagogiem (np. dla rodzin niewydolnych pod względem opiekuńczym i wychowawczym, posiadających małe dzieci, sprawiające określone trudności wychowawcze).

20. Stworzenie społecznej opieki indywidualnej nad rodzinami niewydolnymi pod względem opiekuńczym i wychowawczym, powołanie opiekunów indywidualnych TPD.

21. Uruchomienie przez Spółdzielnię Przemysłu Skórzanego, na wniosek Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski Towarzystwa, pierwszego zakładu pracy chronionej dla osób upośledzonych umysłowo, wychowanków Komitetu.

22. Organizowanie wczasów rodzinnych z pedagogiem dla rodzin niewydolnych pod względem opiekuńczym i wychowawczym, posiadających małe dziecko.

23. Przystąpienie do organizacji rodzinnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

24. Wywalczenie zgody władz oświatowych na organizację wiosek dziecięcych w Polsce.

25. Zorganizowanie przez KPDST Towarzystwa pierwszego, nowatorskiego Ośrodka Konsultacyjnego dla rodziców z całego kraju, posiadających dzieci upośledzone umysłowe.

26. Uzyskanie zgody Centralnego Związku Spółdzielczości Mieszkaniowej na udostępnianie mieszkań przez spółdzielnie mieszkaniowe w kraju dla tworzonych przez TPD rodzinnych domów dziecka.

27. Uruchomienie przez KPDST Towarzystwa pierwszego w kraju Ośrodka Wczesnej Interwencji.

28. Uruchomienie z inicjatywy, działającego w ramach Towarzystwa PK OMEP, audycji telewizyjnej „Domowe Przedszkole”, najpowszechniejszej formy wychowania przedszkolnego.

29. Powołanie przy KPDST Towarzystwa Ogólnopolskiego Komitetu Olimpiad Specjalnych. Zorganizowanie pierwszej olimpiady dla tych dzieci.

30. Uruchomienie przy Studium TPD „Helenów” pierwszego w kraju Wydziału Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Uszkodzonym Układem Ruchu.

31. Uruchomienie pierwszego w kraju Ośrodka Szkoleniowego Komunikacji Symbolicznej „Blissa”.

32. Utworzenie Krajowego Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego TPD.

33. Powołanie przy ZG TPD Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego.

34. Zapoczątkowanie realizacji programów: pedagog ulicy, wychowawca podwórkowy, pedagog rodzinny - wypracowanych przez KKWR.

35. Powołanie rzeczników praw dziecka.

36. Utworzenie Centrum Rodziny i Praw Dziecka.

 

Opracował Bohdan Tracewski

Przewodniczący Komisji Historycznej TPD