PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

 

100 LAT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

 Dyskusja panelowa – Jaka przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

     W ramach przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. dyskusja panelowa organizowana przez ZG TPD na temat przyszłości naszego Stowarzyszenia.  

     W obradach, które jako moderator poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, wiceprezes Zarządu Głównego TPD, wezmą udział zarówno przedstawiciele TPD z różnych regionów Polski, jak i przedstawiciele świata nauki.  Zakłada się, że wybitne grono ekspertów omówi szereg problemów związanych z dokonaniami TPD w ciągu minionych 100 lat działalności, ale również wytyczy dalszą drogę w tym zakresie na kolejne lata.

            W dyskusji, po przywitaniu uczestników obrad, prezes ZG TPD Wiesław Kołak , przedstawi charakterystyczne cechy występujące na przestrzeni 100 lat w działalności TPD. Są to:

KOMPLEKSOWOŚĆ prowadzonych działań, czyli wielokierunkowe oddziaływanie na rozwój dziecka, zarówno w zakresie aktywności fizycznej, jak i umysłowej.

KOMPETENCJA, czyli wysoki poziom fachowości działaczy i pracowników, który zaowocował nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie pedagogiki społecznej. Wymienić tu można np. poradnie rodzinne, kolonie zdrowotne, rodziny zastępcze, adopcję, rodzinne domy dziecka. Bohdan Tracewski wyodrębnił 40 tepedowskich inicjatyw, z których wiele weszło na stałe do państwowego systemu oświatowo-wychowawczego i opiekuńczego.

KREATYWNOŚĆ, czyli świadome przygotowywanie podopiecznych do odnoszenia sukcesów, twórcze nastawienie do rozwiązywania różnorodnych problemów, z jakimi spotkają się w życiu. Wdrażanie zasady „ Oddaj to, co dostałeś” jako podstawy wolontariatu.

Ponadto należy zwrócić uwagę na inne następujące problemy:

 • TPD: organizacja hierarchiczna czy federacja?
 • Skuteczne sposoby pozyskiwania środków materialnych na działalność;
 • Każdy członek TPD rzecznikiem praw dziecka;
 • Zdrowy tryb życia dzieci i ich rodziców (sport, rekreacja, turystyka, promowanie pedagogikiHenryka Jordana;
 • Szansa reaktywowania realizacji pełnego programu środowiskowych ognisk wychowawczych;
 • Aktywizacja terenowych oddziałów TPD do włączania się w lokalną strategię działania na rzecz dzieci i rodziców.

 

                W trakcie dyskusji Pan Prezes Wiesław Kołak podkreśli również fakt, że prof. Tomasz Arciszewski (wnuk pierwszego prezesa RTPD do 1939 r.) odgrywa ogromną rolę w propagowaniu postaw kreatywnych oraz innowacyjności w działalności TPD. Podczas pobytów w Polsce odwiedza nie tylko „Helenów”, ale również TPD w innych miejscowościach np. w Legnicy. Prowadzi wykłady oraz uczestniczy w spotkaniach, podczas których nawiązuje do 100-letniej działalności Towarzystwa, omawiając jego innowacyjne inicjatywy i podkreślając, jak są one ważne dla wszechstronnego dalszego rozwoju TPD w trosce o dobro dzieci i ich pomyślną przyszłość.

W dyskusji przewiduje się uwzględnienie następujących tematów:

 

 • Rodowód i działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (prof. S. L. Stadniczeńko).

 

 • Koła TPD, jako naturalna baza dla działalności statutowej Towarzystw (w środowisku wiejskim i miejskim (Kazimierz Pleśniak – prezes TPD w Legnicy).

 

 • Wolontariat młodzieżowy w Kołach TPD, jako znakomita forma obywatelskiej edukacji
  (dr Helena Babiuch – PWSZ im. Witelona w Legnicy).

 

 • Działalność środowiskowa TPD, opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna, organizowana i prowadzona przez Koła oraz Oddziały Gminne, Miejskie, Powiatowe, Okręgowe i Regionalne TPD (Zygmunt Pyszkowski - prezes Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD w Szczecinie).

 

 • Potrzeba upowszechniania wieloletniego, bogatego dorobku TPD w służbie dzieciom i rodzicom (Piotr Pawłowski - członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego TPD, autor przygotowywanej publikacji o stuletniej działalności TPD).

 

 • Zagadnienie kreatywności w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (prof. dr hab. Tomasz Arciszewski - wykładowca w George Mason University w Virginii (USA); ekspert Zarządu Głównego TPD, promotor nowoczesnych, w tym eksperymentalnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej w placówkach TPD (np. w Centrum TPD „HELENÓW” w Warszawie).

 

 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza i edukacyjna w służbie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i przewlekle chorym; stan obecny i perspektywa kolejnego 100-lecia,
  w aspekcie troski o możliwość godnego funkcjonowania osób specjalnej troski (Józef Bogdaszewski - członek Prezydium Zarządu Głównego TPD, przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD).

 

 • Uwarunkowania społeczne, organizacyjne i ekonomiczne, sprzyjające rehabilitacji osób niepełnosprawnych na przykładzie działalności TPD w Regionie Kujawsko-Pomorskim; również problem ich samodzielnego życia po odejściu rodziców czy najbliższych opiekunów (prof. dr hab. Mirosław Krajewski - prezes Zarządu Okręgowego Oddziału TPD we Włocławku, ekspert z zakresu pedagogiki społecznej).