PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

CHRONIMY PRAWA DZIECI, POMAGAMY DZIECIOM OSIEROCONYM, UBOGIM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ I PATOLOGIĄ SPOŁECZNĄ, PRZEWLEKLE CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

ORGANIZUJEMY WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY, TURNUSY REHABILITACYJNE, PROFILAKTYCZNE

PROWADZIMY PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI: CENTRUM REHABILITACJI EDUKACJI I OPIEKI, OŚRODKI ADOPCYJNE, PLACÓWKI PRAW DZIECKA I WSPARCIA RODZINY, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE, WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, OŚRODKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE, ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE, ŚWIETLICE

PROWADZIMY RZECZNICTWO PRAW DZIECKA, SEJMIKI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE, PROGRAMY STREETWORKERSKIE, STAŁE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE, ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA, HAPPENINGI, TURNIEJE RODZINNE, KONKURSY ARTYSTYCZNE, EKOLOGICZNE SPORTOWE.

 

 

 

Nr konta: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Dyskusja panelowa

Jaka Przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci?

 

            14 czerwca 2018 r. odbyła się w Warszawie dyskusja panelowa na temat: Jaka przyszłość Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? - zorganizowana przez Zarząd Główny TPD w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia naszego Stowarzyszenia.

            W obradach, które jako moderator poprowadził prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, wiceprezes Zarządu Głównego TPD, wzięli udział zarówno działacze TPD z różnych regionów Polski, jak również wybitni przedstawiciele świata nauki.

            Uczestników dyskusji powitał prezes Zarządu Głównego TPD Wiesław Kołak, wyrażając przekonanie, że uczestniczące w dyskusji znakomite grono ekspertów nie tylko omówi dokonania i osiągnięcia Towarzystwa, ale również wskaże dalszą drogę w tym zakresie na kolejne lata.  Prezes podkreślił, że w ciągu stu lat nasze Stowarzyszenie podejmowało działalność zgodnie z hasłami: Kompetencje, Kompleksowość, Kreatywność.   TPD zawsze troszczyło się o dzieci biedne, osierocone, zaniedbywane, chore, ale równocześnie, idąc z duchem czasu, realizowało i nadal realizuje misję polegającą na organizowaniu rozmaitych form pracy na rzecz i dla dobra dziecka. Chciałbym, powiedział, żeby dzisiejsze obrady umocniły nas w przekonaniu, że jesteśmy nadal potrzebni dzieciom i rodzinie, że wciąż musimy poszukiwać form działania trafnie odpowiadających na wyzwania zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Następnie przypomniał przedsięwzięcia, które już zostały zrealizowane z okazji Jubileuszu. Są to:  

            Uroczyste odsłonięcie 19.09.2017 r. tablicy pamiątkowej w Warszawie, poświęconej Stanisławowi Tułodzieckiemu, wieloletniemu prezesowi ZG TPD; 11.10.2017 odsłonięcie pomnika Helenki Dłuskiej, córki Bronisławy ze Skłodowskich i Kazimierza Dłuskich, darczyńców  posiadłości, gdzie znajduje się Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”; 20. 04. 2018 – Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda przyjęła honorowy patronat nad obchodami 100-lecia TPD; 02.05 2018 – Prezydent RP Andrzej Duda wręczył uroczyście, na ręce prezesa W. Kołaka, polską flagę Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, najstarszej w kraju organizacji działającej na rzecz dzieci; 06. 06.2018 – W centrum TPD „Helenów” odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, w których uczestniczyło ponad 1000 dzieci z całej Polski oraz z zagranicy.

            Gratulacje w związku z tak długoletnią działalnością Towarzystwa oraz życzenia owocnych obrad złożyła, reprezentująca Wojewodę, Elżbieta Opara-Zawistowska.    

           Wokół  jubileuszowej  tematyki koncentrowały się również wypowiedzi panelistów. Prof. Stadniczeńko, omawiając historię TPD, podkreślił, że działacze Towarzystwa od samego początku bronili praw dziecka na zebraniach w różnych gremiach, w prasie i we własnych publikacjach, a posłowie związani ze Stowarzyszeniem wnosili pod obrady Sejmu ważne problemy dziecięce, wymagające zaangażowania się państwa w ich rozwiązanie. Przedstawiciel Legnicy Darek Czekaj mówił o znaczeniu kół TPD, podkreślając, że różnorodność ich form działalności rodzi się z potrzeb lokalnego środowiska, a powstają one wszędzie tam, gdzie są dzieci i ich problemy do rozwiązania oraz ludzie, którzy pragną im pomagać. Dr Helena Babiuch, prorektor ds. Dydaktyki i Studentów w PWSZ im. Witelona w Legnicy, naświetliła problemy związane z rozwojem młodzieżowego wolontariatu w kołach TPD jako znakomitej formy edukacji obywatelskiej. O potrzebie rozwijania działalności profilaktycznej, ukierunkowanej na pomoc dzieciom i rodzicom mówił prezes Zachodniopomorskiego TPD Zygmunt Pyszkowski. Opowiedział o najnowszych przedsięwzięciach, takich jak projekt „Droga do domu”, w którym chodzi o powrót do swoich domów dzieci przebywających np. w domach dziecka czy innych formach opieki całodobowej. Mówił też o znaczeniu programu „Pedagog rodzinny”, bardzo potrzebnej formie pomocy całej rodzinie. Podkreślał także znaczenie pracy środowiskowej. Z kolei Józef Bogdaszewski, przewodniczący Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD przedstawił temat tradycji i nowoczesności w społecznym działaniu wśród rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zaś o uwarunkowaniach społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych, sprzyjających rehabilitacji osób niepełnosprawnych na przykładzie działań TPD, również o problemie ich samodzielnego życia po odejściu rodziców czy opiekunów mówił prof. dr hab. Mirosław Krajewski, prezes TPD we Włocławku, ekspert w dziedzinie pedagogiki społecznej. Prof. dr hab. Tomasz Arciszewski omówił zagadnienia związane z potrzebą rozwijania wśród dzieci i młodzieży postaw kreatywnych i innowacyjnych oraz dążenia do kształtowania inteligencji sukcesu. Piotr Pawłowski, przewodniczący Rady Programowej przy TPD w Koszalinie, wypowiedział się na temat konieczności upowszechniania wieloletniego, bogatego dorobku Towarzystwa w służbie dzieciom i rodzicom, niezbędnej promocji oraz podejmowania nowych wyzwań na miarę obecnych i przyszłych potrzeb. Prezes TPD w Koninie Krystyna Chowańska podkreśliła, jak ważna jest działalność środowiskowa i dobra współpraca z lokalnymi władzami. Wspomniała także o nadaniu nazwy „Skwer Przyjaciół Dzieci” terenowi przy Domu Kultury.

Wnioski końcowe przedstawił Henryk Zabrocki, prezes TPD w Koszalinie. Wnioski te zostaną opracowane i opublikowane w najbliższym czasie.

GALERIA